ภาษาไทย
มัธยมต้น

ย่อให้หน่อยได้มั้ยคะ🙏

๑.๒ การ สิบสองเหลี่ย เมืองมอญกา การเขียนชี้แจงมีลักษณะคล้ายกับการเขียนอธิบาย คอ บทกลอน อ การเขียนขี้แจง ด้วอยาง ตำราฉันท์ว ยูเนสโกประกาศรับรองจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อวันที่ และจารึกโ ส่า ดำเนินการ แผ่นดินไห มรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ที่ผ่านมา มากที่สุด ณ มรดกคา แห่งโลกฯ ประเทศไทย กล่าวว่า จารึกวัดโพธิ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกมีจำนาน แห่งโลก มีเนื้อหาสาระแยกออกเป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมสรรพ ๑,๔๔๐ ชิ้น แบ่งเป็นความเรียงและบทกลอน นานาชา วิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้คนทุกชนชั้นได้ศึกษา เช่น ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการนวด ซึ่งเป็นความรู้ี่ มีประโยชน์ตกทอดมาถึงคนรุ่นหลัง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวบ ความรู้ที่มีตั้งแต่ครั้งกรงศรีอยุธยานำมาจารึกไว้ เพราะเกรงว่าจะสูญหาย "จารึกวัดโพธิ์มีคุณค่าในด้านความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่อาจทดแทนได้ หากสูญหายหรือ เสื่อมสภาพนับเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติ หาเอกสารอื่นใดมาเปรียบเทียบไม่ได้ ด้าน ความเป็นของแท้ ไม่ใช่ลอกเลียนหรือของปลอม และด้านความเป็นสากล คือเป็นเอกสารที่ผลิตขึ้น ในช่วงเวลาสำคัญในอดีต และมีความสำคัญต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องฤๅษีดัดตนเป็นความรู้ที่สากลมาก" คุณหญิงแม้นมาสกล่าว เนื้อหาจารึกวัดโพธิ์แบ่งเป็นหมวดประวัติศาสตร์ มีจารึกรัชกาลที่ 9 เรื่องสร้างวัดพระเชตุพนฯ จารึกรัชกาลที่ ๑ เรื่องพระธาตุนครน่าน รายการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ถอดจากโคลงดัน และ รายการแบ่งด้านปฏิสังขรณ์ถอดจากโคลง หมวดพระพุทธศาสนา มีจารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ จารึกเรื่องอุบาสกเอตทัคคะ จารึกเรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ จารึกเรื่องอศุภ ๑๐ และญาณ ๑๐ จารึกเรื่องฎีกาพาหุง จารึกเรื่องพระพุทธบาท จารึกเรื่องธุดงค์ ๑๓ จารึกเรื่องชาดก ตอนนิทานกถา จารึกเรื่องมหาวงศ์ จารึกเรื่องนิรกถา และจารึกเรื่องเปรตกถา ที่ผ่านม ของภูมิ แห่งชา และจั จารึก เมื่อเค รีย ควาะ เป็น ลักษ โดย WEB GUIDE http://www.aksorn.com/LC/Thai_Gra/M3/11 อบอจ. ราชธานี
และจารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้องและจารึกฉันท์พาลีสอนน้อง ตำราฉันท์วรรณพฤติ จารึกตำราฉันท์มาตราพฤติ จากตำราเพลงยาวกลบท จารึกตำราโคลงกลบท บทกลอน อาทิ โคลงดั้นเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ และโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ จารึก เมืองมอญกวนข้าวทิพย์ เรื่องมหาสงกรานต์และริวกระบวนแห่กฐินพยุหยาตราสถลมารค จำพวก สิบสองเหลี่ยม หมวดทำเนียบ เรื่องสมณศักดิ์ และหัวเมืองขึ้นกรุงสยาม หมวดประเพณี เรื่อง หมวดวรรณคดี จารึกเรื่องนารายณ์ 9๐ ปาง และเรื่องเบื้องต้นรามเกียรติ์ จารึกเรื่อง เป็นมรดกแห่งศวามทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ ทั้งนี้จารึกวัดโพธิมีเรื่องวิชาความรู้ที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึกเรื่องฤๅษีดัดตนเป็นสากลมาก... รอ น อาทิ โคลงตั้นเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ และโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ จารึก โพธิ์ คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้ร่วมมือกับกรมศิลปากร ส่วนแผนการอนุรักษ์จารึกวัด อำเนินการดูแลและป่กป้องสมบัติอันลำค่าของชาติให้คงทน ปลอดภัยและไม่ถูกภัยธรรมชาติ น้ำท่วม แน่นดินไหว และฝีมือมนุษย์ทำลายจนเสียหายได้ จากนี้ไปจะเผยแพร่จารึกวัดโพธิ์ให้เข้าถึงประชาชน มากที่สุด ขณะนี้ได้รับรายงานจาก ม.ร.ว.รุจยา อาภากร กรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยแผนงาน มูรดกความทรงจำของไทยว่า ยูเนสโกได้ประกาศรับรองจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำ แห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ (International Register) แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา นานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ ที่ า ะ 4 เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๑0 ที่ผ่านมา ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร คุณหญิงแม้นมาสกล่าวว่า วัดโพธิ์เคยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลก ของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (Regional Register) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลังจากนั้นคณะกรรมการ แห่งชาติฯ ได้ดำเนินการสำรวจจัดทำทะเบียนและถ่ายภาพแผ่นจารึกวัดโพธิ์จำนวน ๑,๔๔๐ ชิ้น และจัดทำแผนอนุรักษ์ตามแนวทางของยูเนสโก ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติฯ เห็นว่าควรเสนอ จารึกวัดโพธิ์ให้ขึ้นบัญชีนานาชาติด้วย ตนและคณะกรรมการฯ จึงได้เสนอให้ยูเนสโกพิจารณา เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของยูเนสโก น ง จนถึงขั้นตอนสุดท้าย เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงาน นทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๐ ที่เมืองแมนเชสเตอร์ มีมติเอกฉันท์ให้จารึกวัดโพธิ์ มรดกแห่งศวามทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ ทั้งนี้จารึกวัดโพธิ์มีเรื่องวิชาความรู้ที่มี นทเป็นสากลไม่ใช่ความรู้เฉพาะในประเทศไทย เช่น เรื่องพระพุทธศาสนา เรื่องวรรณกรรม ลิพาะอย่างยิ่งจารึกเรื่องฤๅษีดัดตนเป็นสากลมาก. ๆ ะ 4 ร์ส 4 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!