การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ พลีสสสสส ต้องส่งแล้วคะ🙏

แน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับมนุษย์ ซาเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อนที่ 3 อ่านสถานการณ์ แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐาน และวาดผังของระบบเทคโนโลยี (5 คะแนน สังคมเมืองมักจะเจอปัญหาบนท้องถนน โดยเฉพาะประเทศไทย คือ ปัญหาการจราจรติดขัดใน กรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องเวลาที่จะต้องเสียไปทั้งนี้ ทางรัฐบาลได้พยายาม วางแผนเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหานี้ โดยการสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้า มากขึ้น รัฐบาลและส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบเส้นทางรถไฟฟ้า รวมถึงการประมาณ ทรัพยากรที่ต้องใช้ คือ บริษัทรับเหมา ระยะเวลาก่อสร้าง วัสดุ เครื่องมือ ข้อมูล พลังงาน และค่าใช้จ่าย จากนั้น จึงลงมือจัดทำสถานีส่วนต่อขยายจากรถไฟฟ้าสายเดิม ก็พบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน จึงได้มีการปรับปรุงการให้บริการและมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุก พื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อลดเวลาในการเดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดบนท้อง ถนน 1) จากสถานการณ์ ปัญหานี้จัดเป็น ] สิ่งที่มนุษย์จำเป็น ซ สิ่งที่มนุษย์ต้องการ 2) ตัวป้อน (Input) 3) กระบวนการ (Process) 4) ผลผลิต (Output) 5) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 92

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!