คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ทำไม่เป็นจริงๆ🙏🏻

กิจกรรม เส้นขนานและมุมภายนอก กับมุมภายใน อุปกรณ์ 1. ไม้บรรทัด 2. โพรแทรกเตอร์ ขั้นตอนการทำกิจกรรม 1. ในแต่ละข้อกำหนดให้ AB และ CD ไม่ขนานกัน ให้นักเรียนเขียนเส้นตัด XY ตัด AB และ CD โดยให้ จุด M และจุด N เป็นจุดตัดบน AB และ CD ตามลำดับ จากนั้นให้ระบุว่า มุมคู่ใดบ้างที่เป็นมุมภายนอกและ มุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัด พร้อมทั้งวัดขนาดของมุมเหล่านั้น แล้วเดิมลงไปในดาราง ให้สมบูรณ์ 1) มุม ชื่อมุม ขนาดของมุม มุมภายนอก คู่ท่1 มุมภายใน มุมภายนอก คู่ที่ มุมภายใน มุมภายนอก คู่ที่ 3 มุมภายใน มุมภายนอก คู่ที่4 มุมภายใน 2) มุม ชื่อมุม ขนาดของมุม B มุมภายนอก คู่ที่ 1 มุมภายใน มุมภายนอก คู่ที 2 มุมภายใน มุมภายนอก คู่ที่3 มุมภายใน มุมภายนอก คู่ที่4 มุมภายใน
2. ในแต่ละข้อกำหนดให้ AB และ CD ขนานกัน ให้นักเรียนเขียนเส้นตัด XY ตัด AB และ CD โดยให้ จุด M และจุด N เป็นจุดตัดบน AB และ CD ตามลำดับ จากนั้นให้ระบุว่า มุมคู่ใดบ้างที่เป็นมุมภายนอกและ * มุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัด พร้อมทั้งวัดขนาดของมุมเหล่านั้น แล้วเติมลงในตาราง 1) มุม ชื่อมุม ขนาดของมุม B มุมภายนอก คู่ที่ 1 มุมภายใน มุมภายนอก ที่ 2 มุมภายใน คู่ท 2 มุมภายนอก คู่ที่ 3 มุมภายใน มุมภายนอก คู่ที่ 4 มุมภายใน 2) มุม ชื่อมุม ขนาดของมุม มุมภายนอก คู่ที่ 1 มุมภายใน มุมภายนอก คู่ที่2 มุมภายใน มุมภายนอก คู่ท่3 มุมภายใน มุมภายนอก คู่ที่ 4 มุมภายใน
3. จากตารางในข้อ 1 และข้อ 2 ให้นักเรียนสังเกตและสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับขนาดของมุม ภายนอกและขนาดของมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัด กับการขนานกันของเส้นตรงคู่นั้น

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!