คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครพอจะช่วยได้บ้างคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จากรูป จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. รูปสามเหลี่ยม ก กับรูปสามเหลี่ยม ค สัมพันธ์กันอย่างไร จงอธิบายเหตุผลประกอบ 2. อัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยม ก ต่อความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยม ค เป็นเท่าไร 3. อัตราส่วนของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ข ต่อพื้นที่ของ รูปสามเหลี่ยม ค เป็นเท่าไร 4. อัตราส่วนของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ก ต่อพื้นที่ของ รูปสามเหลี่ยม ค เป็นเท่าไร 5. อัตราส่วนของพื้นที่ของรูปทั้งสี่ คือ พื้นที่ของรูป ก : พื้นที่ ของรูป ข : พื้นที่ของรูป ค : พื้นที่ของรูปง เป็นเท่าไร 6. พื้นที่ของแต่ละรูปคิดเป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่ของ U ABCD 7. ถ้าพื้นที่ของ E ABCD เป็น 72 ตารางหน่วย พื้นที่ของ แต่ละรูปเป็นกี่ตารางหน่วย 8. ถ้าพื้นที่ของ UABCD เป็น 108 ตารางหน่วย พื้นที่ของ แต่ละรูปเป็นกี่ตารางหน่วย 9. ถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ของ แต่ละรูปจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะเหตุใด 10. นักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องใดบ้างในการตอบคำถามนี้
พื้นที่ ADBE = 2.00 พื้นที่ ACDB พื้นที่ ACDB = 3.17 ซม. พื้นที่ ADBE' = 6.33 ซม.? E E' พื้นที่ AEDE' = 12.66 ซม.? พื้นที่ AEDC = 15.83 ซม. D 4 C B
23:54 อ. 8 มิ.ย. จ82% ทบทวน - + X สอน 2/11 โจทย์ปัญหาเพิ่มเติม X ทบทวน จุดยอดร่วมกัน ถ้ากรวยนี้มีปริมาตร 540I ลูกบาศก์นิ้ว และพีระมิด สูง 20 นิ้ว แล้วพีระมิดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์นิ้ว ญหาที่ 6 ปัญหาอัตราส่วนของพื้นที่ กำหนดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มี AC เป็น เส้นทแยงมุม P เป็นจุดกึ่งกลางของ DC และ BP ตัดกับ AC ที่จุด Q ทำให้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ รูป ก รูป ข รูป ค และรูป ง ดังรูป A B -ง C

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!