วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า ต้องส่งแล้ว🙏🙏

ดังนั้นในการทดลองนี้ ตัวแปรต้น คือแสงแดด ตัวแปรตาม คือต้นหญ้าเจริญงอกงาม ตัวแปร ควบคุม คือ ปริมาณน้ำ, ชนิดของดิน, ปริมาณของดิน, ชนิดของกระถางที่ใช้ปลูก, ชนิดของหญ้า จากนี้ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลการทดลอง ได้เป็นคำตอบในข้อสงสัยของเรา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการให้คาอธิบายซึ่งเป็นคาตอบล่วงหน้า ก่อนที่จะ เนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมมติฐานจะกล่าวในลักษณะที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม มักขึ้นต้นด้วย "ถ้า" ต่อ ด้วยคำว่า "ดังนั้น" ถ้า แบบฝึกหัดการตั้งสมมติฐาน จากภาพ ก ขค และงูเป็นภาชนะที่ภายในบรรจุของเหลว เมื่อหย่อนวัตถุต่าง ๆ ตามภาพลงในภาฯ พร้อมปรากฏว่าก้อนวัตถุที่อยู่ภายในเคลื่อนที่ลงก้นด้วยความเร็ว แตกต่างกันดังกาพ ปัญหา : ความเร็วของวัตถุที่ตกลงไปในของเหลวขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง 1. บอกลักษณะของวัตถุซึ่งอาจจะมีผลต่อความเร็วของวัตถุนั้นเมื่อตกลงไปในของเหลว ตอบ.. 2. บอกชนิดและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะมีผลต่อความเร็วของวัตถุนั้นเมื่อตกลงไปในของเหลว ตอบ.. 3. ให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐานหลังจากสามารถบอกชนิดของตัวแปรจากปัญหาข้างต้น 2 สมมติฐาน ตอบ..

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!