ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบที่นะคะไม่รู้ว่าตอบอะไรค่

ข้อใดอ่าน ไม่ถูกต้อง * 1 คะแนน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อ่านว่า พะ-ณะ-ท่าน-นา- ยก-รัด-ถะ-มน-ตรี โปรดเกล้าฯ อ่านว่า โปรดเ-กล้า-โปรด-กระ- หม่อม พยัญชนะไทย 44 ตัว มี ก ฯลฯ อ่านว่า พะ-ยัน- ชะ-นะ-ไท-สี่-สิบ-สี่-ตัว มี กอ ละ-ถึง ฮอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช O กุมารี อ่านว่า สม-เด็ด- พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-ชะ- สุ-ดา-สะ-หยาม-บะ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี
คำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกด แม่ก.กา 1 คะแนน ทั้งหมด * ใส ปลา กบ เสือ เสา ใคร เสียง รัก คน ควาย ลิง เสื่อ
09:32 .l 1* l 95%| 4G+ กลอนเพลงยาวขึ้นต้นด้วยวรรคใด * 1 คะแนน O วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง วรรคส่ง
ภาษาไทย ม.3

คำตอบ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!