วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

จงแสดงวิธีทำ 1.อากาศแห่งหนึ่ง ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อากาศ 6 ลูกบาศก์เ ซนติเมตร มีไอน้ำอยู่ 48 กรัม จงหาค่าความชื้นสัมบูรณ์ของอากาศแห่งนี้ 2.ที่อุณหภูมิแห่งหนึ่งอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำจะมีค่าเท่ากับ 120 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่มีไอน้ำ อยู่จริงเพียง 60 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เท่า ใด 3.วัดความดันอากาศที่ยอดดอยอินทนนท์ได้ 260 มิลลิเมตรของปรอท ซึ่งยอดเขาใหญ่วัดความสูงได้ 2,000 เมตร ดังนั้นยอดดอยอินทนนท์มี ความสูงต่างจากยอดเขาใหญ่กี่เมตร 4. ยอดดอยแห่งหนึ่งวัดความดันอากาศได้ 645 มิลลิเมตรของปรอท ย อดดอยแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าใด 5. ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อากาศมีปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเ มตร มีไอน้ำ 100 กรัม จะมีค่าความชื้นสัมบูรณ์เท่าใด 6. อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 180 กรัมต่อลูก บาศก์เมตร แต่ขณะนั้น มีไอน้ำอยู่จริงเพียง 135 กรัมต่อ ลูกบาศก์เมต รความชื้นสัมพัทธ์มืีค่าเท่าไร 7. ห้องน้ำหนึ่งกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.5 เมตร ถ้าห้องมีความห นาแน่นของอากาศ 1.1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะมีไอน้ำกระจายอ ยู่ในห้องนี้เท่าไร

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉