ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

หน้าข้อ โดยให้ และสัมพันธ์กัน (» ๓ ง รยาทในการพูดโต้วาที . มารยาทในการพูตอภิปราย ๆ. มวรยาทในการพูดโน้มน้ววใจ ๓. ไม่มุ่งแต่เอาช ยกย่องความคิดเห็นของผู้พูดคนอื่นๆ แสดงความเป็นมิตรเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนเมื่อแรกพน ». ถ้าข้อคิดเห็นของผู้อื่นมีเหตุผลกว่ ะต้องแสดงความยินดีต่อข้อคิดเห็นนั้ง ไม่แสดงความไม่พอใจ รู่วาม ทั้งคําพูดและการกระทํา ๕. ก่อนพูดต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ฟังให้มากที่ส ไม่ถือเป็นเรื่องบาดหมางกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะในการพูด ทําให้ผู้พังรู้สึกว่าตนเป็นคนสําคัญ ยกย่องด้วยความจริงใจ ๐- ไม่พูดทับถมหรือแสดงภูมิรู้ ยกตนช่มท่าน หักล้างคําพูดของผู้อื่น )6 . ควรยึดหลักความจริงและยกเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสมมาหักล้างกัน โดยใช้วาทศิลป์ที่คมคายมีข้อคิดที่ลึกซึ้งโน้มน้าวใจผู้ฟัง ปฏิบัติตนให้มีความเป็นกันเองกับผู้พูดท่านอื่นๆ นําเรื่องที่ผู้พังสนใจ คับแค้นใจ หรือที่กําลังดีใจ ได้รับความตื่นเต้นของผุ้ง มาประกอบการพูด เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ถ้าจะพูดในเชิงขัดแย้ง ควรพูตอย่างมีมารเ ไม่ควรเรียกชื่อฝ่ายตรงข้าม แต่ให้เรียกตําแหน่งแทน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉