ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจเลย😢

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ๑ มีภาวะผู้นําด้านวิชาการ ๑ มีทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ๑ มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2ว ใจรยาทง . ๑ มีทักษะเชิงเทคนิค เชิงมนุษย์ เชิงมในทัศน์ ๑ มีเทคนิคการบริหารที่สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 2 ๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะกรรมการสถานศึกษา -: ล ท ๑ มีความมุ่งมั่นเสียสละเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง * ร่วมงางแผน สนับสนุน ต่งเสริม การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลคุณภาพ การศึกษาอย่างยังยืน มติยนเทิมเติมหรี แจนาครว3 ฉิงอตย เจ้เทรร์ช ศรี. า ปท0 0
๒ ด ฝน1แกท520 แปวก1๕2 ล้ล้งณัศศซฑ์ 1+ 0 0 3๒. แบแ็1แ1แ็11ฉ9้๋ นแคณะออสขดลลหสนค๒คลจแลตฉทตลดคคหร8ก9กกกลก จ๑๑ ๒๒.ซ นักเรียนคิดว่า คุณลักษณะด้าน “ผู้บริหาร ห ” ที่กําหนดไว้ เหมาะ แองฟืนไม่ กามสฝี เพิ่มเติมคุณลักษณะหรือไม่ 1 อย่างไร เรรรัรรรรรรรรรรรรกกฑาพรรา ๓. - หากให้นักเรียนคิดถึง «โรงเรียนในตุดมตติ” หรือ “โรงเรียนที่นักรียนต้องการ" นักเรียนคิดว่า
เซทะสม ไม้มี่อเล ๒.๒ นักเรียนคิดว่า คุณลักษณะของ “ครูและ หรือเพิ่มเติมคุณลักษณะหรือไม่ อย่างไร เอจจสกลสจงล“ก” .งจ9จอย2พัน สกอศกร9ส 17ด เอตจอแออลตด622397« ลฉลุออคคจภาฑฑชู่ คทลอเ,ก1699 แจลองลอจะลาตหลงกคกบอลอรัมล”15ก57 ว . : 2

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!