ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ไม่ได้ grammars เลย

11. โทเร (2) ๒ลห ๕ทลหพ (8) !!ไนรแหล1อ6 1ท6 (6) ทนททา๒๕ ๐ 60ง!มิ-19 6ลร6ร 6 100,000 6๐ทไส่หลท ไท ผูท6 ป.5. 06เห่ห๕๕ท 4เอพ| ลทส 5ล6016ทาง6ห เท 2020, งหเป่า 1ท6 (0) กอ6นร อท 6๐หทไไต่หลท ลธูลส อ6เฟล๕ท 0-14. 11.'0นห ลทรพลหท: (1อ6เทย (6๐๓๕๕น์อท: (1 อ๐เทย 12. “6๐๐หล่ไทธ 10 ไท6 เทา6ท6ลท 8เอลส่ลทาห 0ร์ ติลส่เละห6ร ลทส ไทล6 6หเไต่หลท'ร !105๒1เล| กเร506ลฟ์เอท, 6ลร6ร ๐์60ฯง!0-19 ล 100,000 ๕ทไสต่หลท เท ป้ท6 ป.5. ทลง6 (4) เท๕๕ลรลส์ (8) หล๒ดเต่ไห ๐0ง๕ โท6 ลร1 กิง6 เทอทป่าร, ลทส (6) ลห6 ๒ห๐16๕เอ๕ส 1๐ (0) ทลง๕ พรอท สตู่นล 10 |ล๕๒ 0๐ธ ท6ล|ป่ท๕ลหล โนทส์เทธ. 12."0นท สทรพอลท:ง. (1อ๑เทย 6๐๓พ๕๕0ิอท: 2 = 0 13. |ท 1นไห, (4) !แท6ห6 เพลร ล 90 ๒๑ห๕๕ท1 ห๕สั่น6๕ส !ท (8) 10เล| 6๕รอร ลทาอทธ ๕หไไต่หลท, 6ล||เทธ เท10 เท6 ศุนล6รบป์เอท เทล1 ป้า6 00เดนไล โส่ลล (6) ปทล1 หอนทธู๕6! ๒๕6๐๒!6 (0) เพลห6 ๒ลหนี6นไลแไห รลด์อ โห๐ทา ไท6 ตู่[ร6ลร6. 13.0นท สทรพอท: (1อ๑เทย 6๐๓๕๕พิอท: 202000 = 0

คำตอบ

Illustrate = Illustrates
Have risen = อันนี้ไม่เเน่ใจอ่า
There was = There were
ไม่มั่นใจว่าจะถูกหมดไหมนะคะ 😅

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!