ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

Have you............ been to australia?

”์' 7โอร1 : ”หอรอท1+ 5อทร์อ๐1 ไอทร๑๕ 1.) 6๐หท161อ6 1ทอ6 รอท1อท๐๑๐ร ห/#หท อ๕ห 0ท ทอหอท. เน 0 โ ๐๓๑ท'+ ๒อ|โอง@ เทท @ท6๕ร) รทอร ๐หลท9@ส่ ร[ท๐๕ พ6 |6ร1 ทา61. |สง6 ทูอน ๒6๕ท 10 4นรทด|โด? โง@ ๕งอ๕ท ร6๕๕ท หาอท๕ทร, อน1 โง6 36๕ท ดหสดร. งอททท หดร ๒๕๕ท รนทร์เทด. 5ท6 ส่๐๕รท |!6@ เพดห๕ ร0อห1ัร. โห รนททูห[รอส| ท่อน หดง๕ เห6 หโห ๒๕ช์อท6. ท/ห๕ท6 ส่ใส่ หอน เห๕๕1 หหโห? 2.) (ท๐๐ร๕ ๒๕๕ท 0ท 9๐ท๕. 6. ฮี. 8. 9, 10. |ไท ร1ร1@ห หดร ๒๑๑๓/9อท๑@ 10 !.อทส่0ท รโท๐๕ |ดร1 พ๕๕6. |หท ๕หไส่ห๕ท หลง@ ๒@๑๑๓/9อท๑ 10 !.อทส่อท ฯพ[๐6 ไท 1หเร ทอดทห. 1ง๐พ ๕หส 4เทท 6ห๕ห หอ๕ท๕. โหยทง6 ๒๑๑๓/9๐ท๑ 10 1ท6 ๐ท๕ททด. เกิดหไร [ร 6 พอทส่อทช์น| ๐หี7. โ หดง6 ๒๑๑๓/90ท@ 1ท๕๕ หาดทท 1โห6ร |ไท ททนห 1รท'ฯ ๓1 หท๐ห6 ทอพ. 5หท6 ทดร ๒๑๑๓/90ท๑ 10 1ท๕ หาด|!.
erer nerer

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!