คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

หาคำตอบข้อ 8 ให้หน่อยครับ

เซ ม ฆ=ู แบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน หลังสอบกลางภาคเรียนที 1/2563 เรื่อง ความร้อนและแก๊สอุดมคติ (20 คะแนน) ๐ ซ่ ๑ซู ๐ ๑= ๑ = จงหาคําตอบให้ถูกต้องที่สุดโดยแสดงวิธีทําหรือเขียนอธิบายให้เข้าใจ ใน 2 จงเปลี่ยนอุณหภูมิต่อไปนี้ อ) 25% ,-10 *( และ 15.15%6 เป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน 0) 40 พ ,280 ( , และ 373.15 ( เป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส โลหะชนิดหนึ่งมวล 2.5 กิโลกรัม ได้รับความร้อน 2550 จูล ทําให้อุณหภูมิเปลี่ยนจาก 26 องศาเซลเซียสเป็น 46 องศาเซลเซียส จงหาความจุความร้อนและความร้อนจําเพาะของวัตถุนี้ . จงหาความร้อนที่ทําให้น้าแข็งมวล 3 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส หลอมเหลวเป็นน้้าอุณหภูมิ 0 องศา เซลเซียส ที่ความดัน 1 ล1เกา กําหนดให้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้้าแข็ง (!.ภ เท่ากับ 3.33 % 10” 1]/๒6 การทําให้น้้ามวล 1 กิโลกรัม 0 องศาเซลเซียส เป็นไอน้้า 100 องศาเซลเซียส ต้องใช้ความร้อนเท่าใดที่ความดัน 1 ๐ ม ม ๐ ซู 1 ๑7 เ รํ 1 ๑7 ลเทา กําหนดให้ความร้อนจําเพาะของนํา เท่ากับ 4186 1/๒6 และความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ เท่ากับ 22.56 % 10* ]/๕ นําก้อนโลหะมวล 320 กรัม ที่มีอุณหภูมิ 420 องศาเซลเซียส ใส่ลงในน้้าแข็งที่มีมวล 320 กรัม อุณหภูมิ 0 องศา เซลเซียส ซึ่งอยู่ในภาชนะที่ถูกหุ้มรอบด้วยฉนวนความร้อน ในที่สุดน้้าแข็งหลอมเหลวหมดกลายเป็นน้้าที่มี วณหภูมิ 6.0 องศาเซลเซียส จงหา อ) ความร้อนที่ออกจากก้อนโลหะ 0) ความร้อนจําเพาะของโลหะที่ได้จากการทดลองนี้ ยางรถยนต์มีความดันอากาศภายในยางรถยนต์ 215 กิโลพาสคัล และมีอุณหภูมิ 285 เคลวิน หลังจากรถเคลื่อนที่ ไปได้ 105 กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศในยางรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 315 เคลวิน จงหาความดันของอากาศในยาง รถยนต์ตอนหลังนี้ กําหนดให้ปริมาตรยางคงตัว ขากกฎของแก๊สอุตมสติ 1 = าน์7" จงแสดงให้เห็นว่า ค่าคงตัวของแก๊ส โซ มีค่าเท่ากับ 8.31 |]/"๓๐06 พิจารณาภาชนะที่มีปริมาตรคงตัว บรรจุแก๊สอาร์กอนมีความดัน 3.20 % 105 02 ที่อุณหภูมิ 305 เคลวิน เพิ่ม อุณหภูมิของภาชนะเป็น 405 เคลวิน หลังจากนั้นแก้สรั่วไหลออกจากภาชนะคิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณแก๊ส เริ่มต้น จงหา อ) ความดันของแก๊สอาร์กอนภายในภาชนะก่อนแก๊สรัว ขณ 2๒) ความดันของแก๊สอาร์กอนภายในภาชนะหลังแก๊สรัว ขณะ 6@6 ซ่= = = ทิมีอุณหภูมิ 405 เคลวิน ทีมีอุณหภูมิ อุณหภูมิ 405 เคลวิน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!