ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับส่งพรุ่งนี้🙏🙏

ไว้ลรว11ล ปล ทลพ 6ไไพ1อนเธ โอ6น5, 6๐1๑ ไท (๑ 6อทนกนอผี 10 ลรรอ6ไล6 ป่า6 นทท6 เหทป่า ไท6 ง อน1! ผู[กไร ๐[โอ๐๕8 10 ไอลส6 ป่า6 รแวไ1่15, ส สุล ตเห๑ พพอะ๑ อท, 6๐16 เพอนไส สใหลลสร ไท ร๑ลเห @๐ร1แททอ6 ไท 6๓1ลท6 โอก ไหอล156 ป๑๓าร6ไข๑ธ อ 0ล๕ที่๓๑ ๑ล]ไลส์ "ทาทาไทย," พไม่6ไท 1 รโทท์ไละ 10 10ฝไลห'ธ ไอไอห-เหลลน์ทย, 0๐๑๐!๐ทเล| ทือรนงเม่อร ไทล มิทร! รไทท์ไละ ๓๑ไลไวหล1อทร ไท 4เทาลาห่ตล เชอสอทหักลทเห ลุห056 ไท 1ไห6 รอนฟ้าลเท ๑๐ไอทไลร, ลด๑๐หสไท 10 ไว้ไร!อแห, โซ0116 เขอนไส ๕16ไวเล16 ปีท6 ไลเหด๑1, ธพเลไว ธูไ1051 ร101ไ65, ลุทศ์ 6งลท 16]1 ๑ลดไท ๐ป่า6เร โอทหแทล6, 1ร๐พ๕ฯงลช, ฟ้า๐ร๑ ๑ลไข โลไ] โลรนีลไร เพลห6 ไทอพฑ ลุธ "วไละ วสชีไดร6" -- ท61 ไโล11๐พผล๕๑ท. พพทลเ ไฟ๑ %ทอพ ไอ๐ส่ลง "ไทฑูดไิ๒อช-ไหลลเป็ทธุ รไทอ0๑16ส4 ไท อานไลท์[ไข ไวห ไไ16 19505, เฯไทอท ไไโลไ!10เเลลท ไลดลาทล ล ไชน6 ทลนีอทล] 6เลท1. โอ(ไลห, อหละ 179 ทไอท 4เททอแห่6สททร ๑๕16ไวชลไอ ฟ้า6 ไท0ไ1สไล -- ลุทส์ รอลทส ล๒อน1 89.1 ไร[ไมอท อท ไวลห ข@ลธ, ล@๐0ชศไท6 10 ป้า6 ใช้ลน์0ทล] ไจ6เล| ทือส6หลนีอท, ไร !ไล!ไอพพธอท ล ให่๐!ไต่ลง? 4เทา๑๐ลทธ ไอฯล โชไลไ1อเพลลท เงไ0ไอไท6ลหอส์ไข, ไน1 ป์า6 สลห ไรท'[ ลท 0ธ์็กีตไล1 ไท๐11สไลห. โว๑รว116 ล]]1 0๐6 !ไท6 รธรพีจทหนี๑5 ไทล1 ไทลเวงอท ไท ป้า6 ๕เลไทย, โซล]10พล๑ท 15 ล พ"0รไตทธ สลฯ ลทส ทา0ร1 ไงแรไท6ธร6ร ลทส ไวลทไร โอไไอพ เหร ป๊า6 ห6ธแไล ไทอน15.
ท'ร 06!นมี๐ ๐อทพาใทร พลแอ๒พออ 'ไ๑5ร! ร@ไ1อไลเร5 ล5266 ปล1 โไลไ1อพ๕๑๓ ลร พล ไทอพ 11 ธไลแอ๕| ธอ6 2.000 า๒๐ ทไทอท (อไนไอ ไอ!6 ไท ไจ้แนะ01ว6 6@ไลไวทล1อ4 ปไท6 อต4 อร ปไทอ เน ๆ 01 ล ท๕พ หลละ ไท ส ๕ ธน์หลไ 6ลไไอ๕ อลเทไหลไท (ทอทอนท6๕๕ [1 เงลร ลไร0 ล ฟัทา6 ๐ 6๐ทากานทไทษ พฑฟา 6๐ป้าลเพอใส้ไห รวไรรไร, ท ไทอทอ 0 ป้ง@ สอลส, ลด๕๐ไทธ 10 7ไท6 เทอเท6ลต ฯห@ลธะ ลท ป้ทอ รไละ "ร0เพเแห1"). งฑ์ไท ไวได ออทท็6ร ]1 1 ไจ๐]1งใน้๒ ออทไอม. ฟิล!!๐พออท'ร ฏิลห ร๒เห1นล1 ใจ่1รเอ๐ฑๆฑ หอก0อทงไทธ ป้าอ สิลลส์, !ไท6 26]15 ลไร0 ไว6]16งอ๕ ไทล1 ป้า๑ อท ลลททไทลใท เทลสอ 11 6ล5167 โอท (6ไน6 เวาอร15 10 เวชลส16 ป่า6 ก็เหหหอ, ล6๐อ๓ไทธ ไอ ไว้1รโอุฯ. ไฮห'( ไรแต่ไส ๒อทกทิห6ร ลทส ไวนทท 6๓๐10ร ลทส ลทาลไร ลร รลดเน็เอ๕5 10 ป่า6 (6ไน6 0@5. จกไไลดอเร เขอนไส ลฟิโอทต ปท6 ลทไหาล] 6ล(ไร ลทศู รไตทร. ไทก ลสส่ไนอก 10 รแวไห่โหล วอรอ6อ ไ๒อททมิ6 พเลลเห่ทธู 605ในแทอ65 ๐ธ์ ค ธ8ลยีท 4เธร๐6ไลนฟ์อท ง้อพเลสไลหร, แงลร อ เธ ลธร06ไลไ@ ไวลไร จทป้า [ไลไ10เออท -- ลตส ปไก6 รลเฑช เลร วเอไวลไวไข ไหนอ 6อไหเทอร ลธี0 100- จทอท 1ไก6 (26ไ1ร ไม้! ง0าเนิอร, ฟ้าอ ไอทพิท6ร พอนไส ลนิหล๐[ไวแธร, ลกส ไท6 ไวนธร พงอนไส ลไหลด1 ไวลไร. ไท ไลไอต หอ๕ลเธร, หลทอนร โอ1ไะไอเอ ๑๓อเช6๕ ๕นไทธ ไวลโร ลธ ไหละไวไทธอ25 ๐1 ส๑ลฟัก 0 ดอเ. ถือก ลเทท1อ, ไองล 5๕0ปีลาด าทาจงไไท010ธูฯ ทอ165 ไกล1 1ก้ ล ไวล1 ธ61ไ6ร ไท ล ไทอนเธรอ, ล เหลท ไท ปท6 โลฑาไห “จฑ์]1 ส16: ใ้11 ปี165 ลอนทส, ล “ขอเลท ไท ไทอ โลกน์ไข จห]] อทรไก. 8๐ทาลท !ทเธเหอทน์อท ๆไท6 ไจอททลทร 6อทศุแอ6@ ท051 (ดลไห้6เลฑ์เอเห ไว 43 ส4. ลทต ไงหอนตให ท่า๑ให อพท ไล]] โอรนีจลไร แห่ปไง ฟ้าอท, ล6๑๐สไท6 10 ไข้ไรไอพ, "โลไห 0๕๐ไวล ๑๕ไอไรหลเอท 6ลไไอส โทอหลไไล ลไร0 ๑อถาลทาอเลไอส ไท6 วลรรไทธ อร ป้าอ สลลส์. (๐ททรน์ลท !ทปินอท๐8 ลร1 โอเพลรๆ ล โอพ/ 6ลตไฟ85» ลทส ๑เลท เทอชล 6ไลทลร ลธุไจอ. ธิ๑ลเลไ (ไหไรน์ลท อ65 ลไนีโอเทว1อส 10 เป ไป๊ะ๐ 8ลเทไทลไท พง่ป้า องอท15 0 ปัทอไท อเพท ฝี6รไธท. ซิ” 1000 2., ป| ธอนไร' ไล อก ไง้องลวอต 2 ธ6เอ๐ ลร ล ฟีท6 โอง ป็กอ ไหไทธ 10 วแล 1โอะ ป้า๑ รอนไร 0 ป์าอ สดลฝ. 1 อิลไทไร่' โวลฯ, ลธร1ธทอ@ 10 าง้อง๑ทหาไว6 1, 0ไวไอนรไข้ ไอท0อเอลฝ รลใหไร ไวน1 11 เพลร ลไร0 6ลไอส ง] ไชลไ1อพร. '[ไทลไ าฑลส6 0๕๒๐ละ 31 4ป| โไลไไอพร ได้ฯ@, ลทส ไลไอ ไไลไไอเฮอท. ๒ซีทย[แรท โหลตไอทร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!