ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะส่งพรุ่งนี้​แล้ว

[ 1 3 1+++=. “- 11+56 0 -แร(อเพอ. จปัเส: 1!0 0๑ (0แรแอเทอระ ได้05, [3 331 1 ฉก แล(แหล1 (11) . จข่อนได้ ชอน ]่น%6 2 (12 แปรพะ /, [รโซ256? “3 3 วพรไอแทลระ 1.อจไจ. ไอจ เทนอ ไร17. โ6แส่ละ (เฟง 200 หลไฟน ไห. วน5อเหลทะ เละ (14) ? 1ง. ' 0 ๐0 “ 1 า “ 111๐0๐0 1 1+3+0๐๐ จปเล: “ท่อ [เลจ6 4เทล[|6 อ65. !00. 1.001! # ๐อน6 1 1 1 11+ 0๐ ("พรไตแพอรร ()ไจ. /เท ตไดในมก| 6อแบุ6 จจรู่ไท อานจ ดท๑ 0สไฟ - กเกส ทอ เพลาอ. โชตจ ทานะ1 (19) ใหผลม [1 11513> 0๐ 0665 100 ใหป่แ, ฉก.
ไท้ละ! 1: (2ยเจลเรณเนือต แน1: 0 000008ฝ1 น 3 311111ต0 ---(22 แ๓๐5๕๕14่ะ00? งอ,4ะ3ิ0, อน"จ๕ตอ11015 ดร พัตอ. 11่| (3) า“หล! ฉะ๐ ขอน |00ใจัตยู โอม? 0) 11111++อ0 [ 3 11 [ 1+. 1 1 3 1+++๐๐๐0 3 1 3+ห0๐0. 1: 11+ณ 6 1๕๓: 1( ป่อ๕๑๓76 1อ66 (7) » โหล[จอยแ งอทะ ขอโทย 10 ผู! ล @004 ฎหสส่@- ไโไโ้0 [ 1.๐- ณะ (9 .1.001. (8@ ดูใหม่๐ 00016 ณะห0 0165 [ 1+ 1.10 9๓ ท่น1 2 หกุน5แท 3) 6๕5 “ไนน ' 0 090้ื 2 จละก 2 101566 43) 00๕๓7! 4) 35แสนไส่ท1 3. 1) 6อ[ไฮพ หดน 2) 8๐3ตปทะอน : 0 ' 0 20 ก๐ ททอ16ทา 3) ๕๒๕๓ เทอนฝา 4) ถ๕๕ ๕ลทก 5. 1) สอะรถ'! 1๕ 2 ๐ณ๓060]เนก 3) พอกเล๕๒๕1 4) [เร๓71 อตทายฟ์ 6. 1) ณณนส1 2 ๕ญิอน1 3) โฆหาห์น 4) เหลรน์ก 7.1 ๐๒5 2 8๐๓4 3) ห 4 1๐ณส 6. 01นตก หตฝา 29 ๑๑๓มเณแอย แอ 3 แ๒50เ๒6ส โก 4) พอมร่อส สอน1 เณ 29 มอแระ ฑา 3) ๓๒ พะ ละะ 0 78 0. 175๓๕ ร๓เทต 2๒๒๕4.1006 30 6๐ล4 ปาอกร 4)แน่๐ล ต6 53น(ป, 8 ฟันญๆ) ส58ใจ(แท6 |๓ (16 โรม] แลสโอกลี: “- 1 +๐5 'แรอหลร. 1เฉ820 3 11 เมละ ] 560. “ป่@ แลขอ ประเท โท หนมลร (ไปโองอ1 5โข65. ฉก แล(แห| (11) จขอนได้ ชอน ]่น%6 2 (12) ป5 พลน, 1@๕5๕ “แจแผทอชะ ()ใน, หอน ไลจ6 ศุน]ล ส ร์จ อร์ (ไอทร. 3 'แรแอแลระ 1.ยจอใจ. 1ไจ+ แทน๕ [5 ไ?. [6แจแอเละ เล (14) ? 1+5. (แอกหอ5 (ลา1 [ 8กฎมเโก ส1 ล017 “ 11+เ0 “3 1๐ จลสละ (16) 3ถน ไม่หน ฝัน6 1001 เด๕ ไท ทณโทร+ จท? 'แร[อาล: อ. 17 (17) ล 6อแผไอ, ฝ่พอฑ- จปเล: “ท่@ [เลจ6 4เหล[6 อ65, !00. ไ.001! # ๕อน6 แท ล ลร, 4 เน่๐0 [ลนัไข, (19) 7? (“พร!อแพอรร ()ไจ้. /เห 6ไดแก่นสห1 6อแฟ6 จ1 อาน ดก๑ [ 1 3 110 ใหลม [1 11 1: 0

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!