วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

🥺

2 6” ส งเลือกคําตอ ต้องที่ ต บทลูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว ง 1. ข้อใดเป็นความหมายของคําว่า “วิทยาศาสตร์” ก เคา 4. สารตัวอย่างเป็นของแข็งสีขาว เมื่อใช้ช้อนตัก ) ความรู้เกียวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สกรารา ครั้งที่ กเดี7ร0 2 กระบวน การค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอน ครั้งที่ 2 เปลี่ยนตําแหน่งที่ตักสารใหม่ นํามา มีระเบียบ แบบแผน หาจุดหลอมเหลวได้ 79”0 จงพิจารณาว่า 39) ความรู้ที่ได้จา ข้ ต้ น กการทดลองสามารถตรวจ ข้อความใดถูกต้อง สอ ะเป็นจริ ง ก ต้ บได้และเป็นจริงเสมอ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ภ. สารตัวอย่างเป็นสารละลาย ค.และ ตัวอย่ ร ขช. สารตัวอย่างเป็นสารประกอบ ม ะ เฉ ฐ 7 2และ3 ด. สารตัวอย่างเป็นสารเนือผสม ด. 1และ8 ๒. สารตัวอย่างเป็นสารแขวนลอย ขย 1 2แตะ9 ฐ์ 1 0 0 5. ข้อใดเป็นสมบัติของสารบริสุทธิ 2. ความสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ทีวัตถุต่าง ๆ น. ครอบครองเรียกว่าอะไร ภ. สเปซกับจํานวน ก. จุดเดือดคงที่ แต่จุดหลอมเหลว และตางาณา 6 ฑ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่ ชฑ. เวลากับสเปซ 7ต์. สเปซกับสเปซ ๒. มิติของวัตถุกับสเปซ แต่ความหนาแน่นไม่คงที่ ด. ความหนา แน่นคงที่ แต่จุด เดือด จุดหลอมเหลวไม่คงที่ 3. ถ้านักเรียนต้องการทําการทดลองว่าวิตามิน 4 ๒. จุดเดือด จุดหลอมเหลว และ จําเป็นต่อร่างกายหรือไม่ โดยทําการทดลอง ความหนาแน่นคงที่ ดังนี้ 1 วิเคราะห์ข้อมูล 2 เลือกหนูเป็นสัตว์ทดลอง 9) บันทึกข้อมูลทุก ๆ สัปดาห์ ๑ แบ่งหนูออกเป็น 2 กลุ่ม 9) ทดลองซ้้า ๑ ให้อาหารที่มีวิตามิน แก่หนูกลุ่ม ส่วนกลุ่มที่ ให้อาหารที่ไม่มีวิตามิน 4 ลําดับขั้นตอนในการทดลองที่ถูกต้องของ นักเรียนควรเป็นไปตามข้อใด 6. วัตถุก้อนหนึ่งมีรูปทรงไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต 0 ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด ในการหามวลและปริมาตรของวัตถุ (ตอบตาม ลําดับ)
สัญลักษณ์ของธาตุข้อใดถูกต้อง ช. 1 -โพแทสเซียม ด. 51-ซิลิคอน ๒. ค -อะลูมิเนียม | . | | | | . | [ ภ. 18 - แมงกานีส | | 9. นิวเคลียสของธาตุแต่ละชนิดมีประจุไฟฟ้ารวม เป็นอย่างไร ภ. ประจุไฟฟ้าบวก ฑ ประจุไฟฟ้าลบ ด. เป็นกลางทางไฟฟ้า ๒. ประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ 10. อะตอมของธาตุใดที่ไม่มีนิวตรอนและเป็นอะตอม ที่มีมวลน้อยที่สุด ภ. ไนโตรเจน ฑ ออกซิเจน ด. ไฮโดรเจน ๒. ฮีเลียม 77. จากสัญลักษณ์ 2๕” มือนุภาคใด จํานวนเท่าใด จํานวนโปรตอน จํานวนอิเล็กตรอน คจํานวนนิวตรอน ภ. 13 10 14 ท 10 13 14 ดค. 13 10 27 0. 10 13 27 72. อะตอม เมี9โปรตอน8' ะตอม 8 มี8โปรตอน อะตอม (6' มี 9 โปรต ะตอมใดเป็นอะเ เพราะเหตุใด | ใหใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคําถามข้อ 13 - 14 ทก ' จุดหลอมเหลว การนําไฟฟ้า | (“@ (เมื่อหลอมเหลว สารี | โครงสร้าง ล้นสลสญซฐา นฐ ย จว9 4 586 ของแข็ง 810 (ก) 1- -- -1- 1- 8 3 ของแข็ง| 2186 นําไฟฟ้า 222 #. 1 =18 (ข) ๐ | % ของเหลว ย ศา " + ก ๐| ” 7 | เก็ส -86 | ไม่นําไฟฟ้า -186 | ไม่นําไฟฟ้า ไร 73. 14. สารใดเป็นสารประกอบที่เกิดจากการทําปฏิกิริยา ระหว่างอโลหะกับอโลหะ ภ. ค และ 8 ช. 8 และ 5 ด. 6 และ 0 ณ 0 และ 8 จงพิจารณาว่าข้อใดถูก ภ. ข้อความ (ก) คือ นํ ฑท ข้อความ (ข) คือ นํ ําไฟฟ้าได้ ําไฟฟ้าได้ ด. ล และ 3 เป็นสารประกอบ 0 และ 5 เป็นสารประกอบ
ซ้ "# 15. ธาตุใดใช้เป็นสารกึ่งตัวนํา หรือเป็นส่วนประกอบ ของเซลล์สุริยะได้ ภ. «4 ค 5 ด 0๐0 ๐ ๒ ให้ใช้ภาพต่อไปนี้ประกอบการตอบคําถามข้อ 21 - 22 16. ธาตุใดจัดเป็นโลหะ กภ. 4 และ 8 8แบ ด@ 0เละ อ เย อ ๐ล เซลล์ 4 เซลล์ 8 8 คลอโรฟิลล์และเซลลูโลสพบได้ที่ส่วนประกอบใด ของเซลล์ /, (ตอบตามลําดับ) ก 0 ซ ด 39 ง 3ซื 17. จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกต้อง ภ. กัร ลงที่ นิวเคลียสของอะตอม ทฑธ าตุที่เป็นกัร มมันตรัง เตรายทุกธาตุ ข้้ รื ระหว่ งสีอันตรายทุกธ 22. ข้อเปรียบเทยบระห เงเซลล์ 4 กับเซลล 8 ด. เมื่อธ ตุกัมมันตรังสีแผ่รังสีแกมม ( ข้อใดไม่ถูกต้อง จะทําให้เกิดธาตุใหม่ 1 เซลล์ 6 และเซลล์ 3 เป็นเซลล์พืช ๒ง. การแผ่รังสีของธาตุจะทําให้อะตอมเปลี่ยน 2 สารพันธุกรรมพบในหมายเลข 4 และ 7 ไปเป็นไอออน 39 ส่วนประกอบหมายเลข 3 และ 5 พบได้ใน เซลล์ 3 ด้วย ภร 2 ญ์ 5 ด >3?9 ๒ 4.2เ9 1 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของรังสีบ็ตา ภ. ผ่านกระดาษบาง ๆ ได้ ฑ. มีประจุไฟฟ้า -1 ด. ไม่มีมวล ๒ มีพลังงานมากกว่ารังสีแกมมา 23. ในขณะที่แต้มกําลังศึกษาเซลล์พืชชนิดหนึ่งจาก กล้องจุลทรรศน์โดยใช้กําลังขยายตําสุด ปรากฏิ ว่าภาพเซลล์พืชเคลื่อนที่ออกจากสนามภาพไป ทางขวามือ แต้มควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อทําให้ 19. การแผ่รังสีของธาตุโคบอลต์ --60 ให้รังสีชนิดใดที่ นําไปใช้ฆ่าแบคทีเรียในผลผลิตทางการเกษตร ก่อนส่งไปต่างประเทศได้ ภ. รังสีแอลฟา ซ. วังสีบีตา ด. รังสีเอกซ์ (%*-ธลท) 0. รังสีแกมมา] มองเห็นเซลล์พีชอย่างละเอียด ด หมุนปุ่มปรับภาพละเอียด ใช้ปุ่มปรับภาพหยาบปรับให้มองเห็นภาพ 20. ธาตุกัมมันตรังสีชนิต ภ. ฟิล-% ท 0 ด. (0๐-601 ๒ 1 1

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!