ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ทำมายแมพ

ว วด ๐ร ต หแระเนรสดตอสดด1อ เทอ หปอ๐พฟศส = อ) เศ จ เอน1 ฝ่า6 โนท6ขีอทเทย 6๐1 ทนทาสเท หร!อท? “จภู เกิลไร 0ก์ ฝ่า6 ห่นกาลท ธิฯอ เท่อพ เท่ยเฮอนร ทันททอ6 ตอท พอท«? ไม่ฮู1 ณ์ ผูอธร ไทเวนฮูท ขําธ กกอท1 ลเห ๐์ ขําอ น๒” . อมูอ ลทส ห [| 1 ไฮไ ล แรน์ทล ทลร !พพอ |ผ่ทต่ร อ[๐6แร-- นตะ กอก๕ , ทอร ลเทส อสร. 0อทธร ลทส 10สร เลีเอ6« น๒ ต์เกีฮ่เฮท1 ว[1ร 6๐6์ ไทก์อททาล- ” ง ข่อท. ๐อท6 ส่อ1๐1 ๐0|อท, ลทส แอย์คอ อต่ฮ่ แอสร ตอ!๐!.|อพ-แตท! ๐อทเหลร1ร. เออ นเ0 รข์ทาน! จต่อ นําอท !หลเทรร์ฮแร นําอทา 10 ปํา6 วหลเท เ์อ/ ๒๒๐๐ธรรไทย. โททร ไวหโท ไทใอทุวหอ1ร ไทร !ทาลยูอ กหอทา ฟ่า6 เอนเทล. “7ไทล[15 ลท ๑๒พีอล] ปีในรโดท? ภิเท ๑1วพเอล] ปีไพร1อท ๑๐๕พร จะไทอท 0" น1 0 อ๕ณีเข. [1ในรแอเร ลหอ นวทททอส| สร ล หลราไช ๑ร ทกรแลไะอท โน๕ธาอ1 ลช อ๕ชชอตอ๕อนร จรไอท. [ไวอ ไชณท เร6ไร พร โท1๐ รอ๑ไท๕ ร0เทอนไน่ท 'ฝ้าล1 ส๑๑ร ทด1 ๐๑ชลรแวอเท๕| 1ด จตไทล1 1 ล๑เล]ไจ ไร. .ว๑๓๕๓๕ไท อท ไทอพ เหอ ลอ 100ไนท6 ละ ล ไทรลต๐, พะอ ทาไท6 5๑๐ ฟ่าไทตร สไป่โอทอ!ไข. โจ้อต อลวไอ» ไท ออ เอ!1-ไชทอพ 1พท6 ๑ อตน์ดล] ปีในรไอท, พหอ สร@ ลรไพอ๕ วูก์ หทอ รอ๑ ล ลร6 อะ 1พอ 'โลอ๕ร. โท ฝันร 1๒@ ๑ร์ ง!ไพรแดท, ฝ่า@ ไวตลโท ช๑ไลโอร 1ไท6 1ทาลธ๕๑ร 1๑ [1 307ไ1โ1 ้ '๒ล๕สหอนทส ลร (ไทอ ตหอนเทส สเทส (ไท6 อไข่๑๕ ไท ป่ทอ ๐๕๓๕ ลร (ฝ่าอ “๑ไฑ่๑๐7 หนะ ฝัง@ อรอ5 111๒๐ ไท6 “งลรอ” จอรนร !ไท6 “1หอ 1 11 111111111 เตห๑๑๑รรไทธ๕ ลอ ๑ล16๕ ๑๑ธณ์แห6 ปีไพเรไดทร.
ว วด ๐ร ต 4 หแระเนรสดตอสดด1อ 1จ ย ส ศุ จ งภู 1 ๑๑1๒ไทธ โอช ล 1ไอทธ๕ ลทา๑นท1 ๑ร นีทา6 ล[ ๕ไทลทธเไทธ เวลไอหททร, ล ๑๑เลไท ๑๑ไอช, อช ล ๑๑หเลไท ส๑ธุล๕ ๑ ไชไ8ไทยท๕รร ล1ร5๐ ๐ลท ลทีโอ๑( จๆไทล[ พต@ “รอ๑๑๕.” 5เลหไทธ ล[ ล ๑๕๑ชเลเไท ๐๑1อช ๑ธ์ ล ๑๕หเลไท ลทาอนท1 ๑ร ไรทไฮไทเทอรร ไพไห๑ร อนท ๕๑5, ลทส| ลร ล ธ๑รน16. ง"๑ ทาลจ เท๑ห๐๑6 ปไหไทธร สโลตอทไฟไจ. โท รไทอ1, ไ่า๕ ไหไทธ ๑ร ๑นห ๕หู๕ร 1อ116จเทธ ลท ๑๕๐๕๑รร[๕ ๕0๐รน๕ 1๐ ล ๕หเณท ไะโทส ๑6 จ15นแล] ๕ลท ๐ลนร๑ อพีเอล] ป์ในร1อทร. 1ไท๕ร๑ ลช@ ๕ล11๑ส เตไทหร1010ธ1๕6ล] ๑1วไอล1 ปีไพร1อทร. กเท ๕เลทา1ว1๕ ๐ ล ไทจร1๐1๑ธ16ล1 ป!ไพร1อท 15 ลท “ลยิเอท[ทาลธฐ๑.” ไโลง๑ หอน ๕ฯห๑ช 1อ๑1ะ๑๕ ล1 ล 118ไท[ ฉทส ฝ่าอท ฝ่าอ 1ทาลธ๑ ๐ร (ป่าอ@ 116ไท1 5ไลหอ๑ส 1ท "๑พรช ๕อ๑ร ลไอ หอน 1๐๐1ะ๑๕ ลเเลง? '[ ไม่ร ๐วพ์อล1 1ไนร1อท 15 ทาดรแไจ ฝ่า@ ชลรน11 ๑ร !ไไท๕ ๑๒๕ชลโอท ๐ธ์ (ไทอ๕ “๐๑ทอร” ไท ๑ท๑ร ๕ขอร.
ว วด ๐ร ต 4 หแระเนรสดตอสดด1อ า ง มู 5๑๐ทาอ๑ ล1515 ]11ะ@ 1๐ 6๕ห๑ล1๕ 0แวพี๐ล1 ปีใหร1อทร ไท ฝ่าลไช เวลไทพน์ทธร. 1 ไท๕ร๕ ไท๑ใหส๑ ลตห. (27. ไจีร๑ไท๕๓, ไว161 หโดทสหเลท, ลทส จกไอแอ จโลรลชลไข. 1ไทดห พร๕ ๐๑1๑, รไทลเท๕, ลทส 6แหลเพชล 10 ลไอ๐6 จ1รแล1 เถ๑ห๑๑นอท. (2)ฝ่า๕ ลหเ1515 ๕ห๑ล1๑ อพีอล1 1พร10ทร ]หรเ โอช โหท. รนไท ลร 1]?ชดโลรรอช 2 1ไะ1๑รไท| ไจ้1โลอ1แล"ร จตอไร ๑[ ลทอทาลไอนร ทา๑พีเอท ไหรเอท. (2ไท๕๑๐1: อนะ ไา15 จห๕ไวร1อ.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!