ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ใครพอจะรู้คำตอบบ้างไหมครับ

ระบบสินพัง สืบพันธ์ 1พันธุ์และการเจริญเติบโเ รเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของเ งสร้างของเอ็มบริโอ (ภ ส =“ เอ็มบริโอของไก่ เอ็มบริโอของมนุษย์ ----- ฑา | หมายเลขและชื่อโครงสร้าง เอ็มบริโอของมนุษย์ เอ็มบริโอของไก่ เ เลกเปลี่ยนแก๊ส บของเสียที่มีในโตรเจนเป็น องค์ประกอบ ป! บหรือลําเลียงสารอาหํรี 7 ๕ “ หรับเอ็มบริโอ ก6: รโอไม่ให้ได้รับ | | - งกันเอ็มบ รกระทบกระเทือน ละเทคโนโลยี --- เทยาศาสตร์แ สถาบันส่งเสริมการี
" ข ง 5.1 การเปลี่ยนแปลงความเขิมข ' ย 4ร่ ร่ะ 5.3 ในช่วงวันทีเท่าใดทีผู้ 5.4 หากมีการปฏิสนธิระดิ 5 .5 ถ้าในเวลาต่อมา ผู้ห ณิ งรอบประจําเดือนมีโอกา เน 4 1 ๓ บทที่ 21 ะบบสืบพัฯ ะการเจริญเติบโต 21 | ระ' ธ์ ฯ | เบพันธุ์และการเจริญเติบ นของอีสโทรเจนในเลือดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ย่างไร สิงหาคมเป็นอย่างไร และส่งผลอ 5 วันที่เท่าใด แล “ | เลก จ ร - เธ ผู้หญิงคนนี้จะมีการตกไข่ประมาณ ะคาดว่าจะมีประจําเดือนรอบถัดไป 9. ในช่วงวันทีเท่าใด เรกัส ว - หญิงคนนี้มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการ คุมกําเนิด เพราะเหตุใด 1 รเจสเทอโรนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป อ เข บความเข้มขันของโพ ๆ 22 วัน และมีเพศสัมพันธ์โดย อย่างไร : ธี้มีรอบประจําเตือนทุก สที่จะเกิดการปฏิสนธิหรือไม่ ผู้หญิงคนนม ไม่มีการคุมกําเนิดในวันท 12ขอ 22222024แลนเหต |
บทที่21 | ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต = ปถ่ายและรูปวาดเนื้อเยื่อหลอดสร้างอสุจิของหนูขาวที่นํามาตัดตามเลากก ' ระบวนการสร้างสเปิร์มลง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จงเติมชื่อเซลล์ (ภาษาอังกฤษ) ในก ช่องว่าง พร้อมระบุว่าเซลล์เป็นดิพลอยด์ (20) หรือแฮพลอยด์ (๓) 1 ง เล ซ่ ๐ ๑7 ร ญ บ 4. จากรูปถ่ายเนื่อเยือรังไข่ของหนูขาวทีนํามาตัดตามขวางและศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศ = ฒ เล ๑/ ฆ และรูปเรียงตามระยะการเจริญ จงเติมช็อเซลล์ (ภาษาอังกฤษ) ในกระบวนการสร้าง เซลล์ไข่ลงในช่องว่าง รูปถ่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รูปเรียงตามระยะการเจริญ
นิรนาม
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉