คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยยค่ะ😥😥🙏🙏 หน่อยที่ 3 คลื่นและแสงค่ะ

๒ เษษาฬบปูรดเอ"1 "6 เดแนะพนุญยเบเหลตเย เษนเทรบอพา [ตอยแพกั เพด[ตหหนดบ๒บยษนบรนเลษษาแดทน7 ด กัษี กดนหลแร๒ะบนษนทขบบลน1รยแพท สดทยตานะพแพหนะนหบะสเดูกแนน81น%! ก เลษษาแชทบห "6 'ษบตุตษาเกษบทดนเลดยบนนบาลพแพท บพลล 6บ7 1ชนแลยแพแนยูตัตุพรษ1 พนนบลใบอระณานเธนเหเลษ “ ' ก@แลด6 กแระนบพต่6 นบชยเทพท หานแพ๒ะ กลนรพระ ใจละ | (๒ชะกเพบยนนบรสนนพ เษฎาแชชนแนด) แรพบซิตหะบยแลแพษากแพหุญา1ดษนษนรษา แฟษพแบพดบ๒นยดเบหนเหลษษาแนงหแลน๒๒๑๒๕๒หนบนนนล 2 รษทา แปแลงษางะนแบรกญท "นแนหลดษางะบรแบษดษท (๑ ดาพพแพดมแระบ กธาษดบรอดูแชในละนแงเฟรดแรยหมเฉตาแพอนรบธนต (2 หลแพรอตอหละบ แลแเสดะบแชปาลพเทษาไหบรชลแพะนแนะ[ตุลท ลกาละนกและนเษหตุต ( เฉ แพ๒หลยกแดบชนยุษ ๒แชกแดบชนยพู (เอษ 1 นยนบนแพแนนษณแหชนแนธ) แอษนใิหบยแลแหนงตบษเทนบพาฬา 1 ไชะกิกแษแอพูนดิตบแบงนษกลพหลชานหด : แล ล ซี ต ม เฉ (0 แพทลลดแหนพอนบ 7 แลลต แลท 2 แผก อ๒หรงทพษษ 6 และ[เห 1 แกระท 2 ขนนน ๕ แญนลนพพรณุ รพธนษบรแขนแยแนกา ล

คำตอบ

ข้อ 2
1. รังสีตกกระทบ
2.เส้นแนวฉาก
3.รังสีตกกระทบ
4.มุมหักเห
5.รังสีหักเห
6.มุมตกกระทบ
7.เส้นแนวฉาก
8.มุมหักเห
9.รังสีหักเห

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!