คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อนี้ทำยังไงคะข้อ8

| ซาง๕4บพทง ตามนายผูเนสระ 1,920 ฮู ' ผ่ ากบาศกเมตร นําสงจากกันสระกีเมตร ยู เ! | | ก., 14 เมตร ข. 12เมตร ท่า | ค., 10เมตร ง., 8 เมตร 6 49 ” | 44 " !. ถังนําทรงสีเหลี่ยมมุมฉากมีฐานกว้าง 18 เซนตัง | ยาว 22 เซนติเมตร ถ้าใส่น้้าในถังสูง 11 เซนติเ ปริมาตรของน้้าในถังเป็นเท่าใด ก. 4,350ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 4,356 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 4,450 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 4,456ลูกบาศก์เซนติเมตร 8, รถบรรทุกสามารถบรรทุกข้าวได้ 3.5 เกวียน ถ้ารถมีกระบะยาว 3.5 เมตร กว้าง 2 เมตร ะบรรจุข้าวได้สูงกี่เมตร ก. 1.8เมตร ข. 1.5 เมตร ค. 1.2 เมตร ง. 1 เมตร 4 3 0 6 9. ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีพืนที่ผิวทั้งหมด 433.5 ตาราง ๑ ขัอ ' ถูกเต๋าลูกนี่มีปริมาตรเท่าใด ก. 600.125 ลูกบาศก์เซนติเมตร 4ได น 5 อร 2 ๕

คำตอบ

เราว่าตัวเลือกน่าจะผิดนะเพราะว่าที่เราคิดได้ไม่มีคำตอบในนั้นอะ ลองเอาไปดูก่อนนะคะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!