ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

( เแ9๒!๐ 4 ศิเหส เท6 ๕๐๐!๐ ) เอ๐หสร เท ๒๐% 8 มพ| โทลท 6๐ทา๒1616 เท 1 ||๐ฯ6 ๒ลเทพิทย, วนไ . ร๐ทาล ๐1 ทาห เดเ16ไนเธร ล6 16เพว!6! 2 อน ทลหล 10 .,, 10 06 ล 900ฝี่ ลป็รไ. 3 |5 1 0ลห 19 , , , ฝ่า6ร8 ทอ195 9 4 ไ[ห ร[รไอห |อห
10 ๆ๐ ลทส ท๐1 6๐ทาล ไวล๕ 0วท8 = ' - 1๐ ๆ๐ ลทส 6๕๐ททล เล๕«. พล6อูอ๐อทอ อน1. (ฟล'ร ทอ๐1 ท6ห6 ทองง,) @:. หล6 ๒๕อท อน1. (ฟล'ร5 อล๕« ทองง,) กอทา [ท6 ๒๐%. ปรอ (ไท6 เหลรอท1 เวลห์อ๕6. 1 1ปเห รไรไอห 1สร ธ88ท1, ป่าล1 ลฝ่า!เนี่อท ฟ่าเธ6 ปีทา6ร. ร5ท6 |องอ6ร |1! 2 |เห ๆเลทฝีลเลาร พง๐ฟิตี่. ' 3 พอ วถ09ห 4 | ทลอ «0 5 | กลณ๑๕ 6 ๑ ...10 ฝ่า6 ฮูล|อพ. 7 | วกเกค 8 | ทองพ 2 111111+11511ู1ม ๑๑๑9๑ ๑9 ๑* ไล66 ท๐1 งไ1ร11 รออ๑ ทาลอ1 ฮุ๐ (%2) |ลง ร6อ« |
"ใส๐นทลพอ๐ 5@ @เ๒ห๐[| 6ต๒ วร. 8ห ๐ไท่1๒6ด 2 ห0นทชลเท? 66, เอ ' (ฝ่า๑ 6๐ทงลรลฟ์อท. ปรล๑ ชูท๑ 2หอลรอทร ๑๕6 ธ์๐เทา ๐ร์ (ทอ ง๑หวร ไท เวหล«๑165. ภิ"3 ! ไลเม6 ท - 2. 09บหอน.... แดสหล่, .. (ทลลท ขํา ก [<ล[รล อทเลเร 60? ล91 ก ผ่อ |"” | ทคไลกอรร อท! งงทล1 งลทส่5 3 ง0นุ (รลอ@) เท 6๐ท๕๓6? 14 . (ทลงล รลอ) ล 0ลทส ไท ๕อท6๕๕พ์. | สตู่อท ไพ«๕ |อนส ทอเรล ลทส |!615 ๐1 0๕00เล. %: ||อง๑ 'ี! 15 (๒๑) 10 |๐615 0 ๕อท6ลไร. “อน ....(องเละ วอ) 1๐ ฝ่า6 รทาล!| ๕๐ท๕6๕ศไร เท ไอเพพท? 8: ฟอก ! ตะ |% (อนท) ไพอ พ(|(๕1ร 10 ร๑ล ล ทอพง วลทส ฟ่าไ5 งง๑๕๒๕ทฝี่. 00 งอน เพลท1ไอ 6๐อทอ? 8: ไปไลงล. | “.... (๓๐1 กิทเรก) ททง ท๐ทาสพพอพ< อทคส ทาง กานทา 19 ,, (ลรไอ เกทอ ไ9 ทล|๒ ทลเ 100. ตะ (6๐ทาด อท! เหเซสด 8: 9 ง ">๐๐

Choosen As Best Answer

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!