ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

Help me please

%686156 3 แอลส แทล ไอ!แอเทไทย เวลเลยหลเวท พหท์1โลท ไวท ล รแนส่ลท โท6ท ลทรพละ ข่า6 ศุนธรพ์เอทร 0๕|!0พ. 4 5ร6๐๑ไลไข ไท จไจ (20นทไห 'ไไท6 ว๑๐อ118 ไท ทาห 6๑นทเหงฯ ทาล1๕ ตู 510๑๑ไล1 ส์15ไท กิเอทา ป่าอ 12016 [ไอจขอม จทไม6ไ2 15 สลไ161อนร 1๐ ๑ล1. ไทอ [ไอเงลห ธ0ง6 อท 19 ๑ ล ไงดลนน์ป็น| [หล๑6, “ห์อน 6ลท ร๑6๑ ป์กอร6 ไออ5 ไท (ไทอ ธลแสอทร อภิ ไอนรอ๑5ร. “ท้อน ๑ลท ลไร6 ไวแนง 17016 [ไอพพลเร ไท (ไท6 ทาล116๑๐1. [16 ไว6ร1 นทท6 [อ ฝ่าอ 1ไอเอห 15 ไท ฝ่า@ รนทาทาล ไอทา 1ไท6 [ไอจมลเร จทอ ทาล166 ล ร5066ไล1 ส์15ไก ไทลเ พทอ อล ลไทาอร! @ขอเห จขอ๑1 ไท 1ไอ รนททาล โอ 1วเอเวล16 !ไม่ร ส15ไก, พอ ไวอ๐11 (ไท6 อเลไร อ6 ฟ่1อ [ไออ ไท จเลไอ พ1ไท จล11 ลทส ธล1อ. 'โไหลท พพล ไล๕ อน1 ป16 เวดไลไร ลทส ลสส ป่ทอทา 10 ง๑ลเอท ๑ธธ5ร. ห/๑ ไหง (ไนร ทา1นห6 1ป1๕๑ ลท อทาล161. จ7ทอท 11 15 อลสข, พอ ๑ล1 1 จฑ์ไฟท 10เทล1อ รลนออ. ไกอ 17016 [ไอพเละ 18 ล ร0อ6ไล1 [ไอพเละ ไท ทาฯ 6๐อแทเข. 1. ปัทส๑0ท6 ฟ้าล 101016 รลทไลทู๑๑. โไอพ ทาลทฯ รนไวอเนทธ รลทเลทูดลร ลุชล (ไท6ล? 10๐0 ฆ1 ฝ่าอ รนเวเอเนิทธ รลทเลทูดล5 รนททอ1 ฟ้า@ 101016? ง 0 ไร ฝ้าลแล ล 6อทดในสไทเธ รลทเลทดล๑? [ก ๑ร, เพไทลล 15 1?

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!