เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

บทที่ 12| เคมีอินทรีย์ 4.เอทานอล (6๓.6142017) ! เถานะเป็นของ ะมีโครงสร้างดังนี้ แทนร อ เอทานอลมีส ร เระกอบแอโรแมติกไฮโดรคารับอน เพราะเหตุใด 1. 2 8 และ 6 เป็นสารประ! 6. ทําเครื่องหมาย ง/ ลงใน ต่อจุดเดือดของสารี (ทําเค๋ จงเรียงลําดับจุดเดือดของสารจากมากไปน้อย พร้อมอธิบายเหตุผล 2 ในการทดลองเติมผงแนฟทาลื่นหรือลูกเหม็น (0เ๕ไอ่ ปริมาณ0.1 กรัม ลงในหลอดทดลอ ที่มีสารผสมระหว่างนั้วกลั่นและเฮกเซนอย่างละ 5 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าแรง ๆ และตั้งไ: 3 นาที จงวาดรูปแสดงผลการทดลอง พร้อมอธิบายเหตุผล (กําหนดให้ ความหนาแน่น ของเฮกเซน = 0.66 กรัมต่อมิลลิลิตร) 6. เปรียบเทียบจุดเดือ 6.1 ดนเลต-1-๐1 กัน 6.2 ๕ฝาลท๐16 ล616 6.3 ทอเต-1-0ใก
เมทอกซีมีเทน (0ช่306113 ) เป็นไอโซเมอร์กัน แต่ 4. เอทานอล (014.01412014) และ เหภูมิห่ง เอทานอลมีสถานะเป็นของเหลว ในขณะที่เมทอกซีมีเทนมีสถานะ ะเป็นแก๊สที่อุณ เพราะเหตุใด ง "๕ ะหว่างโมเลกุลที่ส่งผล 5. ทําเครื่องหมาย 4/ ลงในข่องว่างให้สอดคล้องกับแรงยึดเหนียวร ต่อจุดเดือดของสาร (ทําเครื่องหมาย ได้มากกว่า 1 ช่อง) ก0 0000 % กา เอ(ทอ๕/อนเลทอ - 6เเปรียบเทียบจุดเดือดของสารต่อไปนี พร้อมอธิบายเหตุผล 0 0261 แนเลท-1-0! กับ ทอ๓เลท-ไ1-01 6.2 ๕ฝ่าลท๐16 ล0๐14 และ ทท6ป่าง| เท6ป่าลทอล16 6.3 ทอลท-1-0! กับ ท6ะลก-1-ลณ์ทอ
ต้องทำไงคะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉