วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวนช่วยบอกคำตอบหน่อยนะคะ ฮืออ

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่2 ๐ คําชี้แจง : ทีสุดเพียงข้อเดียว ลม 1 การระเหยแห้งนําทะเลจะ 0 ได้สารชนิดใด 1. แป้ง . 2.เกลือ 3. ทราย 4. นําตาล @, การผลิตนําตาลทราย จากอ้อยใช้การแยกสารโดยวิธี ใด ก 1. การกลัน 2. การตกผลึก 3. การระเหยแห้ง 4. การสกัดด้วยตัวทําละลาย 3. การกลันมีหลักการแยก สารอย่างไร 1. แยกสารที่มีจุ ต่างกัน ! 2. แยกสารที่มีสภาพการ ละลายแตกต่างกันู 3. แยกสารทีมีขนาดของ อนุภาคแตกต่างกัน จุดเดือดแตก 4. แยกสารที่มีความสามารถใน การละลายและถูกดูดซับบน ตัวดูดซับแตกต่างกัน 4. สารละลายทีแยกตัวทํา ละลายออกจากตัวละลายโดย การกลันแบบธรรมดา ควรมี จุดเดือดแตกต่างกันอย่างน้อย กืองศาเซลเซียส 1. 20 องศาเซลเซียส 2. 30 องศาเซลเซียส 3. 40 องศาเซลเซียส 4. 50 องศาเซลเซียสู ธี, การสกัดนํามันหอม ระเหยจากพืชใช้การแยกสาร โดยวิธีใด , บ 1. การกลันแบบไอนํา 2. การกลันลําดับส่วน 3. การกลันแบบธรรมดา 4. การสกัดด้วยตัวทํา ละลาย ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้อง 6. การกลั่นลําดับส่วนใช้ แยกสารที่มีลักษณะอย่างไร 1. แยกสารที่มีจุดเดือดตํา 2. แยกสารที่มีจุดเดือดสูง 3. แยกสารทีมีจุดเดือดต่างกัน น้อย 4. แยกสารที่มีจุ มาก ' 7. สาร 4 และสาร 8 เคลือนทีบน ตัวดูดซับเป็นระยะทาง 2.8 และ 4.2 เซนติเมตร ส่วนตัวละลาย เคลื่อนที่บนตัวดูดซับเป็นระยะ ทาง 5.5 เซนติเมตรจงหาค่า โป[โของสาร ค และสาร 3 ตาม ลําดับ 1. 0.35 และ 0.62 2. 0.48 และ 0.78 3. 0.51 และ 0.76 4. 0.58 และ 0.87 8. สาร .. สาร 8 สาร 6 และสาร 0 เคลื่อนที่บนตัวดูดซับเป็นระยะ ทาง 3.8 2.1 6.8 และ 1.4 เซนติเมตร ตามลําดับ สารชนิด ใดถูกดูกซับโดยตัวดูกซับได้ น้อยทีสุด 1.สาร 4 32.สาร0 จุดเดือดต่างกัน 2. สาร8 4.สาร 0 ง 9. สารทีสกัดได้จากพืชมี สมบัติหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด 1. ระเหยง่าย 2.มี กลิ่นหอม " 3. ไม่ละลายนํา 4. ละลายนําได้ 10. การแยกสารสีจากใบเตย ควรใช้วิธีใด 1.การระเหยแห้ง 2. การกลั่นแบบไอน้า 3. การกลันแบบธรรมดา 4. การสกัดด้วยตัวทําละลาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!