ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยเราด้วยยยยยยย

าราศาสตร์ ที่ ร :. บทที่ 9 | การหมุนเวียนของนําในมหาสมุทร ข้ 5- คําตอบ | ข้อ คําถาม ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลต่อ | [ ] ผับตกล [7 ฝนแล้ง ง ม่เปลี่ยนแปลง ประเทศไทยอย่างไร = ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลต่อ | [ ] ฝนตกหนัก [ๆ7 ฝนแล้ง 76 [ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง ง ประเทศไทยอย่างไร ชู : ญ่ง 5%๑ใจเส็ดจเร 8. จากรูปด้านล่างซึ่งแสดงข้อมูลอุณหภูมิน้้าผิวหน้ามหาสมุทรที่ทําการตรวจวัดในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2536 2540 และ 2541 ให้นักเรียนตอบคําถามข้อ 8.1 และ 8.2 (ก) ธันวาคม พ,ศ, 2536 ๕8 20*ม 10*ผม 0 1098 820"8 (ข) ธันวาคม พ,ศ, 2540 8อ09*ม 10*ผม์ 0* 10"8 20"8 (ค) ธันวาคม พ,ศ, 2541 20ผพ ฒณะ 10*ฬ 0 10"8 80"ธ8 18 | 100*๒ 140*5 180* 140”% 100*6 อ โพ0 เร[๑๓! อ[ท๐๑/คหแม/พวพ | 8.1 ระบุว่ารูปใดเป็นอุณหภูมิน้าผิวหน้ามหาสมุทรในสภาวะปกติ ในขณะเกิดปรากฏการณ์| เอลนิโญ และในขณะเกิดปรากฏการณ์ลานีญา สซู 8.2 ระบุผลที่เกิดขึ้นต่อสภาพลมพ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณขายฝัง ด้านตะวันออกและชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะต่าง ๆ -ฯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรเร2ววล ร |ด 2 ๕

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉