ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

essayนี้มีคำศัพท์ไหนที่ผิดบ้างคะ ครูให้แต่งโดยใช้past sim อยากให้ช่วยดูแล้วก็แนะนำหน่อยค่ะ

๒ีรรลท !งอทาล|ไท, | พ๐6 น ร0 |ลไล ๒๕6ลนรอ6 [|อง6 1๐ ร|อด1. ธิน1 อท รินทส่ลท 20'ไป้า รลเว1อทาไงล ไร 1ททอเลท1 ส่ลห. | พลท1 10 รลพ ทาห ก็โฮทสร รทอพ. เส่ หอน ฝ้าไท๒ | ทาลห6 พล|! นท ลลฟะง. อน ลอ พแอทย เ066ลนรอ | พอแอ น |ลไอ ลฮูลไท. #1 8 0'6๕|อ6๒ ไท ฝ้า6 ทาอททไทย ทาง ก็ลทส 6ล|!แลส 1อ พเล๑ นท, เน1 [| ปฝ้าอนยุเท1 |ร ไทล สู่หลลทา ลทส | พลท1 10 ร|อ6อ ลฮูลไท. | พ๐66 น ลยูลไท ล1 11:30 ล.ทท. |ปัร งลเซ |ลไอ. | ศุน|6!ไไท ๆ01 น 10 รท0พลห ลทศ์ 0๐1 ส่ลรรลศู. !'ทา งลเ% |ทนทยุเญ, เวน1 โป้'ร5 งอเฑ |!ลไอ. 5๐ | ๕ท๐รอ 10 ลล1 !นท6ท. เลห ฝ้าล1 | ศุน[6ไห |!ค์ ปฝ้า6 ท๐อนรอ ลร ไ นีทท6 10 ทาห ก็โลทสร รทอพ. !ๆไห โหโอฮทสร รอท1 ทาล ล ทาธรรลยอ "ไฟนเพ นท, โป้ร พีทท6 โอก ทาง รทอพ". โท6 6ล ไร งสเญ ไกลทกี6 ]ลทท, ทาล|«6 ทา6 ยู๐ 10 ทาห ก็โลทสร |ลไอ. หฟทลท | ลหทไงอส ทาห กโหสทสร ลเอล ]นร1 ลงอน1 10 รเล! ปฝ้า6 รทอ0พ. | โตไ1 งอเห !น6๒ท 10 เพล16ท ทาห โหโลทสร รทอพ. ไๆท "โลทสร [ร ร๐ 6นเล ลทศู ทล ง๐[6ล6 [ร งลเภ เงลลนป์ให้น!. #เล ฝ่า6 รท0พ/, พล 1000 ล 0ก๐10 1๐ ออ6 ฝ่า6 ทา6ทาอเณ ลทศ์ พลท1 410 !ท'ร |ทอนรอ. 0ท ปฝ้า6 พลห |ทอทาล6 เพล 0อนยุท1 โอ๐ส 10 ลล1 ล1 |ท'ร [ทอนรล. เฟล ๒อนยุท1 หอ๐ส อ! 140 ลป้า ลทส รทลเอส 10 ลห ไห. หปล รล1 ส่๐อพเท 10 ๕6ล1 ลทผ่ ไล|แอส ล๒อน1 ๕ทไส่ท๐๐ส ร1อไลร. 5๐ทา6 6ท[แส่ท๐๐ส ร10เไธร ไธ้19!ส ทอพ, ทาลหว6 ในเท อนเ 10 ว6 นททห. ธิน! ไท ป้า6 เงลร1 ฝ้าล1 เลล|ไท ทา61 ทาทรลไร 1ป้ร ท๐1 โนนทง. โทค 6๕ท!แส่ท๐๐ส รโอพ1 รเทลเหอส เพแปท ทาง ก็โฮทสร. เฟเทอท | เพลร ไท ยุเลส่อ 3 1 ฮ๐1ท1 พโป้ท ทาห ก็กโลทสร ธิน|ไท เง๑6ลนรอ | รในส่ห เงล1แไลห. | เอยูล1 ลทศ์ 6๕ อโอท. ปทบู| 1 สไส่ท พเลท1 10 ยุ๐ 10 ร๕ท๐๐|! ล1 ล|!. | ๒ห๐นยุท1 ฝ้า1ร ร1อ 10 ทาห 1ลล๕ทอลห. ธิน1 ป้า6 1ลอล6ทลห สไส่ทฯ%[ ท6!๒ ทาล. ไโลนแอท 10 ไอ||, ทอพพลสลทร [1 ทลร 66๐ทาล ล ]0แอ. | ลทา งลเฑ อนส ลทส งลเญ ยอ0ส ละ ๒ลไทย ล0!610 ฮู๕1 ฝ้าหอนยุท ไทโร. ธิน1 | ส[สท"! พล1 10 เริน|ไท 1๐0 06 ทอ๐เทาล| เพไป้ทโท รอ6ลไห. | พลทไ ลงลเอทอ6 10 6ลทาฏลเยูท 10 ร100 ฝ้า6 เธิน|ไห. 3๕66ลนรอ๑ ฝ้า6 ม6โรอท ททเ1 ฝ้า6 ริน|ไท พ| ๒๑6๐ทาล ล 1หลนทาล โท ฝ้า6 ทาไทส ลทส ทาล| ฝ้าลห ล6| เลล|ไท วลต.
essay english

คำตอบ

หลัง but ตัด on ออกด้วยเพราะไม่ได้บอกว่ากิจกรรมไหนเกิดขึ้น”ใน” วันนั้น September อย่าลืมขึ้นตัวใหญ่ แล้วก็อย่าลืม article หนัา noun ด้วย

Kit in Study

หลัง to ต้องตามด้วย verb infinitive เท่านั้นนะครับ

Post A Comment

ถ้าใช้ Adverb of frequency ตามกิจวัตร (Normally) ต้องใช้ present simple นะครับ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!