เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สารที่จะห้อย aq ในสมการเคมี

3

80

0

ข้อมูล

yunagp04

yunagp04

aq มาจาก aqueous หรือก็คือ สารที่ละลายอยู่ในน้ำค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้