เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป พุทธศาสนา ม.ปลาย

23

560

0

ข้อมูล

BaNDitS.

BaNDitS.

มัธยมปลาย All

สรุป พุทธศาสนา ม.ปลาย
-ความสำคัญ
-สังเวชนียสถาน
-ชาดก
-นิกาย
-พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง
-พระไตรปิฎก
-หลักธรรมสำคัญ
-วันสำคัญทางพุทธศาสนา
-ศาสนาพิธี
-พิธีกรรม
-การบริหารจิตและเจริญปัญญา

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News