เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค] การสืบพันธุ์ของพืชดอก ม.5

24

381

0

ข้อมูล

pmyxstudyy

pmyxstudyy

มัธยมปลาย 2

-โครงสร้างของดอกและชนิดของผล
-วัฏจักรแบบสลับ
-การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ
-การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆของผลและเมล็ด

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News