เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปเคมี ม.5 เทอม1 กลางภาค

682

9245

3

ข้อมูล

oumchanyanud

oumchanyanud

มัธยมปลาย 2

-แก๊สและสมบัติของแก๊ส
-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
-การแพร่ของแก๊ส
-กฎของแก๊ส
-อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
-ปัจจัยการเกิดปฏิกิริยา
-ทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยา
-กฎอัตราและค่าคงที่ของอัตรา
-ความดันรวมของแก๊สที่ทำปฏิกิริยา

PromotionBanner

ความคิดเห็น

karn.ke
karn.ke

สปส. คืออะไรคะ

oumchanyanud
Author oumchanyanud

สัมประสิทธิ์ค่าา

ผู้เยี่ยมชม

มีเป็นไฟล์มั้ยคะㅇㅅㅇ

News