Medicine
大学生・専門学校生・社会人

Anatomy มีประโยชน์หรือนำไปใช้ นำไปประยุกต์กับวิชาชีพพยาบาลอย่างไรบ้าง

anatomy
PromotionBanner

回答

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ มีทั้งการศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์และศึกษาด้วยตาเปล่า สามารถนำไปประยุกต์ในเรื่องการวินิจฉัยโรค,ให้เข้าใจในการทำงานของระบบร่างกายมากขึ้น มีความจำเป็นต่อแพทย์ทุกแขนง โดยเฉพาะศัลยแพทย์และรังสีวิทยาค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ🙏🏻🙏🏻

ViewBen

อนาโตมี่สำคัญกับการเรียนวิชาอื่นๆที่จำเป็นต่อการแพทย์มากค่ะ ใช้เป็นวิชาพื้นฐานที่จะเรียนต่อค่ะ

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?