Mathematics
中学生

ช่วยหน่อยค่ะ

9. อําเภอหนึ่งมีประ1 วังร .250.000 คน มี 6096 ของคนในอําเภอนี้ไปลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก ปชิกัญา6 ะมีผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรี 3 คน คือ นาย ก นาย ข และนาง ค ผล แต่ละคนได้รูบเอหาข ก 38% เลือกนาย ข 32%6 และเลือกนาง ค 30% อยากทราบว้าผู้ลีมัคร รับคะแนนเสียงคนละกี่คะแนน 31) ปาริฉัตรมีที่ดินแปลงหนึ่งพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ขายที่ดินนี้ในราคาตารางวาละ 35.000 บาท และเสียค่านายหน้าไป 3% ของราคาที่ขายได้ ปาริฉัตรได้รับเงินจากการขายที่ดินหลัง จากหทักค่านายหน้าแล้วเท่าใด (3 โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั้นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกต้นยาง ใหม่เป็นโครงการ 3 ปี โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยตั้งงบประมาณไว้สําหรับค่าต้น ยางขําถุง 90 ล้านต้น ราคาต้นละ 16 บาท ถ้าใน พ.ศ. 2547 บริษัทได้ส่งต้นยางชําถุงเพียง 15 ล้านต้น คิดราคาต้นละ 15.6 บาท รัฐบาลจ่ายเงินสําหรับค่าต้นยางในปี พ.ศ. 2547 คิด เห็นต์” ตี่เอ้าไร้ทั้ เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉