Chinese
中学生

我是113會考生,請問我的成績2A3B 國B++,數B+,英A++,自B++,社A+,這樣有機會上陽明高中嗎?謝謝

113會考 陽明高中

回答

疑問は解決しましたか?