Science
中学生

我不太懂原子數目的意思 有點亂 求解

(10).6個原子數目 CoH2O。 = iom 家 C6H12O6 個C原子 個H原子
莫耳數 化學 國二

回答

疑問は解決しましたか?