Mathematics
大学生・専門学校生・社会人

ช่วยทีค่ะ ใครช่วยได้ทักทาบอกที

ชุดที่ 1 คะแนนมาตรฐาน 1. 1 Xi 65 S-4X-5503121 2. Zi=-2.5-3. Xi-25 93111 X 3. จากข้อมูล S 15 5 วิชา คณิต 105 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 110 22 3.1 ติวสอบวิชาคณิตและวิชาภาษาอังกฤษ และ 125 คะแนนตามลำดับ จงหาคะแนนมาตรฐานของสองวิชา 3.2 โจ มีคะแนนมาตรฐานภาษาไทยเป็น -0.5 จงหาคะแนนที่สอบได้ 4. บริษัทแห่งหนึ่ง ต้องการรับสมัครพนักงาน โดยกําหนดว่า พนักงานที่บริษัทจะรับเข้าทำงานนั้น จะต้องมี คะแนนมาตรฐาน อายุตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้ที่มา สมัคร ทั้งหมดเป็น 27 และ 5 ปี ตามลำดับ อยากทราบว่า คนที่มาสมัครจะต้องมีอายุเท่าไรขึ้นไป ทางบริษัท งจะรับเข้าเป็นพนักงานบริษัท เลขที่ : X 45 TECH) and Im MA
PromotionBanner

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?