Social Science
中学生

乾燥氣候 年、日溫差大
高地氣候 年溫差小、日溫差大
有人可以告訴我原因嗎🙏

回答

疑問は解決しましたか?