Science
中学生

3. อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้เพื่อตอบคำถามข้อที่ 3.1-3.2

โทเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีน ส่วนเอกไปเยี่ยมญาติที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้ง 2 คนเขียนจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่

ประเทศจีน

โทเพื่อนรัก

ตอนนี้ที่นิวซีแลนด์อากาศหนาวเย็นมาก ด้านนอกบ้าน ไม่มีต้นใดเหลือไปอยู่เลย ฉันคิดว่าจากนี้ไปอีกสัก 1-2 ปาปาจะเปลี่ยนจาก ฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนเสียที ตอนนี้ที่ประเทศจีน เพลงหนาวเหมือนกัน หวังว่านายจะสนุกกับการเล่นหิมะนะ รักษาสุขภาพด้วย

เอก

ประเทศนิวแลนด์

3.1 จากเนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเอก การคาดคะเนของเอกมีส่วนใดบ้างที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

อย่างไร *

3.2 ถ้าประเทศจีนเป็นฤดูหนาว ประเทศนิวซีแลนด์ควรเป็นฤดูอะไร เพราะเหตุใด (วาดรูปพร้อมทั้งเขียน

อธิบาย) **

3. อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้เพื่อตอบคำถามข้อที่ 3.1-3.2 โทเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีน ส่วนเอกไปเยี่ยมญาติที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้ง 2 คนเขียนจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ประเทศจีน ประเทศนิวซีแลนด์ อธิบาย) โทเพื่อนรัก ** ภาพสถาน สนามบ ทีมา : NASA.gov เอก ตอนนี้ที่นิวซีแลนด์อากาศหนาวเย็นมาก ต้นไม้เหลือแต่กิ่งก้าน ไม่มีต้นใดเหลือใบอยู่เลย ฉันคิดว่าจากนี้ไปอีกสัก 1-2 เดือนก็น่าจะเปลี่ยนจาก ฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนเสียที ตอนนี้ที่ประเทศจีนอากาศคงหนาวเหมือนกัน หวังว่านายจะสนุกกับการเล่นหิมะนะ รักษาสุขภาพด้วย 3.1 จากเนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเอก การคาดคะเนของเอกมีส่วนใดบ้างที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง อย่างไร * 3.2 ถ้าประเทศจีนเป็นฤดูหนาว ประเทศนิวซีแลนด์ควรเป็นฤดูอะไร เพราะเหตุใด (วาดรูปพร้อมทั้งเขียน 15 16 ที่มา : กรม 5. 6. 4
PromotionBanner

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?