Mathematics
中学生

ช่วยเราย่อหน่อยนะคะ

ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็นเป็นแบบญ อย่างมีความสุข คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถ หาทาง แก้ปัญหาได้หลายทาง อาจเกิดจากการรวบรวมความรู้ข้อเท็จจริง นำไปสู่การลงข้อสรุปหรือ ความรู้ใหม่ แต่ผลสุดท้ายได้ผลลัพธ์เดียวกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหา เพียงวิธีเดียว แต่เราสามารถสร้างสรรค์วิธีใหม่ในการแก้ปัญหาที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ จากการเรียนในชั้นเรียน คณะผู้จัดทำพบว่าการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี วิธีการที่จะซับซ้อน จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และได้ ค้นพบวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้วิธีการคูณไขว้ที่ทำให้ได้คำตอบถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการหาคำตอบมากกว่าการใช้วิธีที่พบในหนังสือเรียน และจากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้ระบบสมการกับการคูณไขว้ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปร
ย่อ สรุป
PromotionBanner

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?