Study Plan
中学生
解決済み

有A但有C有公立嗎?(桃連區)還是公立學校一定都要B以上

112會考

回答

疑問は解決しましたか?