Mathematics
中学生

ไม่รู้ว่าสิธีทำเขียนยังไงค่ะ แล้วก้อไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้

108 ให้นักเรียนใช้แผนภาพข้างต้นตอบคำถามต่อไปนี้ courhavar veririshatron 2. 1. ถ้าที่เมืองกรีนิชเป็นเวลา 13.00 น. ที่กรุงเทพฯ จะเป็นเวลานาฬิกา ถ้าที่เมืองกรีนิชเป็นเวลา 8.00 น. ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในเขตเวลาของเส้นลองจิจูด 135 ตะวันออก จะเป็นเวลานาฬิกา 0 3. ประเทศบราซิลอยู่ในเขตเวลาของเส้นลองจิจูด 60 ตะวันตก ถ้าที่ประเทศบราซิลเป็นเวลา 12.00 น. ที่เมืองกรีนิชจะเป็นเวลานาฬิกา 4. ถ้าที่ประเทศไทยเป็นเวลา 9.00 น. ของวันอาทิตย์ ที่นครนิวยอร์กจะเป็นวันและเวลาใด 5. สมมติว่านักเรียนศึกษาอยู่ที่ประเทศอิตาลีซึ่งอยู่ในเขตเวลาของเส้นลองจิจูด 15 ตะวันออก ถ้านักเรียนต้องการโทรศัพท์มาคุยกับผู้ปกครองที่กรุงเทพฯ ให้ตรงกับเวลา 20.00 น. ของประเทศไทย นักเรียนจะต้องโทรศัพท์เวลาใด

回答

疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉