Science
中学生

ช่วยตอบหน่อยค่ะ

จากนี้น้ำมีส่วนช่วยควบคุม ในรูปของสารละลาย บรักษาสมดุลของต้นพืช วตุอาหา รเจริญ วรที่เห การส แบบบันทึกกิจกรรม วิธีปฏิบั 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลาก เลือกสถานการณ์ต่อไปนี้ • เด็กชาย A ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นแคระแกร็น ไม่ออกดอกและผล ใบมีขนาดเล็ก และใบบริเวณส่วนล่างของต้นไม้ เริ่มมีสีม่วงซึ่งเด็กชาย A มีงบประมาณ ในการปลูกมาก และต้องการ ให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารในทันที นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย A ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด • เด็กชาย B ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ดินบริเวณนั้นมีลักษณะแข็งเป็นก้อน และต้นไม้ของ เด็กชาย B มีลักษณะผิดปกติ ใบอ่อนที่เกิดใหม่มีลักษณะบิดเบี้ยว ส่วนขอบใบแก่ม้วน ไม่เรียบ นอกจากนี้ บางใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดร่วมด้วย นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย B ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย B ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด . • เด็กหญิง C ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นและรากแคระแกร็น ใบมีสีเหลือง มีขนาดเล็ก บางใบมีจุดประสีแดง และปลายใบแก่มีรอยดำหรือน้ำตาลคล้ายกับรอยไหม้ อีกทั้งยังพบว่า โครงสร้างของ ดินบริเวณนั้นไม่อุ้มน้ำ นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กหญิง C ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กหญิง C ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวทางการเลือกใช้ปุ๋ยหน้าชั้นเรียน ตารางบันทึกผลกิจกรรม การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืช สถานการณ์ - อภิปรายผลกิจกรรม แนวทางแก้ไขปัญหา
องสารละลาย กนี้ มีส่วนช่วยควบคุม รักษาสมดุลของต้นพืช วตุอาห การแ แบบบันทึกกิจกรรม . วชปฏิบั 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลาก เลือกสถานการณ์ต่อไปนี้ • เด็กชาย A ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นแคระแกร็น ไม่ออกดอกและผล ใบมีขนาดเล็ก และใบบริเวณส่วนล่างของต้นไม้ เริ่มมีสีม่วงซึ่งเด็กชาย A มีงบประมาณ ในการปลูกมาก และต้องการ ให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารในทันที นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย A ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย A ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด เด็กชาย B ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ดินบริเวณนั้นมีลักษณะแข็งเป็นก้อน และต้นไม้ของ เด็กชาย B มีลักษณะผิดปกติ ใบอ่อนที่เกิดใหม่มีลักษณะบิดเบี้ยว ส่วนขอบใบแก่ม้วน ไม่เรียบ นอกจากนี้ บางใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดร่วมด้วย นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กชาย B ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กชาย B ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด C • เด็กหญิง C ปลูกต้นไม้มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ต้นไม้มีลำต้นและรากแคระแกร็น ใบมีสีเหลือง มีขนาดเล็ก บางใบมีจุดประสีแดง และปลายใบแก่มีรอยดำหรือน้ำตาลคล้ายกับรอยไหม้ อีกทั้งยังพบว่า โครงสร้างของ ดินบริเวณนั้นไม่อุ้มน้ำ นักเรียนคิดว่าต้นไม้ของเด็กหญิง C ขาดสารอาหารประเภทใด และเด็กหญิง C ควรเลือกใช้ปุ๋ยประเภทใด 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวทางการเลือกใช้ปุ๋ยหน้าชั้นเรียน ตารางบันทึกผลกิจกรรม การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืช สถานการณ์ อภิปรายผลกิจกรรม แนวทางแก้ไขปัญหา

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?