History
中学生

ช่วยหน่อยยนะค่า

แบบฝึกที่ 4 อ่านจดหมายเหตุ แล้วตอบคำถาม “...พวกนอกคริสต์ศาสนาเหล่านี้ ถึงแม้จะเป็นผู้เคร่งครัดต่อศาสนา และเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เขายังมีความยำเกรงและนับถือภูตผีปีศาจอย่างเปิดเผย อันเป็นการขัดต่อหลักธรรมและความคิดเห็น ของพวกพระสงฆ์ของเขาเอง เขาเชื่อว่าภูตผีเหล่านี้จะบันดาลให้เกิดเหตุภัยขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับที่เชื่อว่า เทพเจ้าทรงเป็นผู้บันดาลความดีทั้งปวง ถ้าที่มีการเจ็บไข้ หรือมีทุกข์ร้อนประการใดเกิดขึ้น เขาก็จะจัดหา ผลไม้และเป็ดไก่มาบวงสรวง กับทำพิธีแปลก ๆ อีกมากมายหลายอย่าง มีการแสดงเล่นกลและการละเล่น ต่าง ๆ ในการบวงสรวงด้วย การประกอบพิธีแปลก ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจเหล่านั้น ไม่สมควรที่พวก คริสเตียนจะไปดูเลย เพราะเป็นการกระทำของพวกหลงผิดที่น่าสงสาร... ที่มา: จดหมายเหตุของโรส เช่าเต็น จดหมายเหตุฉบับนี้ สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้ อย่างไร ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น richaran ACTRE Tips & Tricks โยส เซาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดา ที่เข้ามาติดต่อค้าขายอยู่ใน กรุงศรีอยุธยา เขาได้เขียน จดหมายเหตุขึ้น โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับการปกครอง การทหาร ศาสนา ขนบธรรมเนียมการค้า และสิ่งที่ควรจดจำเกี่ยวกับ ราชอาณาจักรสยาม ซึ่งถูก เรียบเรียงและประพันธ์ขึ้นใน ค.ศ. 1636 5

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?