Science
中学生

ช่วยหน่อยค่าาา🥺🙏

8 หน่วยที่ 1 | วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1.2 วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร จุดประสงค์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วัสดุและอุปกรณ์ 1. น้ำแข็งก้อน 6. พลาสติกห่ออาหาร 2. อ่างหรือจานพลาสติก 7. โฟมยางหรือ 3. กระดาษ A4 ฟิวเจอร์บอร์ด 4. กระดาษหนังสือพิมพ์ 5. อะลูมิเนียมฟอยล์ 8. กรรไกรหรือคัตเตอร์ 9. กาว สถานการณ์ ปัจจุบันภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก แม้กระทั่งพื้นที่หนาวเย็นอย่างขั้วโลกใต้ อุณหภูมิที่สูงขึ้นมากจน ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ เช่น นกเพนกวิน เพราะ แผ่นนาแข็งที่เป็นที่อยู่อาศัยหลอมเหลวเร็วขึ้นทําให้ไม่เหมาะสม ต่อการดำรงชีวิตอีกต่อไป หากสมมุติให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องช่วยออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้แผ่นน้ำแข็ง หลอมเหลวช้าลงในสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น อุณหภูมิห้อง) โดย สามารถออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่กำหนดให้เท่านั้น นักเรียน 210 คิดว่าจะช่วยเหลือนกเพนกวินได้หรือไม่ อย่างไร วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. อ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อระบุปัญหา บันทึกผล 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำรวจตรวจสอบ จะเป็นการสืบค้นข้อมูล สำรวจ ทดลองเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้น้ำแข็งหลอมเหลว ● - วัสดุแต่ละชนิดสามารถป้องกันการหลอมเหลวของน้ำแข็งได้แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร การถ่ายโอนความร้อนจากภายนอกสู่ภายในอุปกรณ์เกิดได้อย่างไร ● ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10. เทอร์มอมิเตอร์ 11. เครื่องชั่ง 12. เทปใส 3. 4. 5.
หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 9 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ออกแบบชิ้นงานและวางแผนการทำงาน บันทึกผล 4. ดำเนินการสร้างชิ้นงานตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ บันทึกรายละเอียดการทำงานและผลการทำกิจกรรมในแต่ละ จนตอน 5. ทดสอบ ประเมินผล และระบุแนวทางการปรับปรุงชิ้นงาน บันทึกผลและนำเสนอ คำถามท้ายกิจกรรม 1. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ปัญหาคืออะไร 2. จากกิจกรรม นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้าง และประยุกต์ใช้อย่างไร 3. กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนมีลำดับและขั้นตอนอย่างไรบ้าง 4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร เกมบ การหลอม ทําเอง จากสถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่มีปัญหาเกิดขึ้น ในการแก้ปัญหาจะเริ่มจากการวิเคราะห์และระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข ให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าต้องใช้ข้อมูลหรือความรู้ใดบ้างในการแก้ปัญหานั้น ๆ จากนั้นสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวมแนวความคิด ความรู้ หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถระบุจุดที่บกพร่องของชิ้นงานได้ ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการแก้ปัญหา ในกิจกรรมนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ กระบวนการแก้ปัญหาในกิจกรรมประกอบด้วย าดับและขั้นตอนอย่างไร

回答

疑問は解決しましたか?