Chinese Language
中学生

เขียนคำอ่านภาษาไทยให้หน่อยค่ะ
Nóngfū yǔ shé dōngtiān, nóngfū fāxiàn yītiáo shé dòng jiāngle, tā hěn kělián tā, biàn bǎ shé fàng zài zìjǐ huái lǐ. Shé wēnnuǎn hòu, sūxǐngle guòlái, huīfùle tā de běnxìng, yǎole tā de ēnrén yīkǒu, shǐ tā shòudàole zhìmìng de shānghài. Nóngfū lín sǐ qián shuō: Wǒ gāisǐ, wǒ liánmǐn èrén, yīnggāi shòu è bào. Zhè gùshì shuōmíng, jíshǐ duì èrén rénzhìyìjìn, tāmen de xié'è běnxìng yěshì bù huì gǎibiàn de.

回答

หนงฟู หวี่ เสอ ตงเทียน หนงฟูฟาเซี่ยนอีเถียวเสอต้งเจียงเลอ ทาเหิ่นเข่อเหลียนทา เปี้ยนป่าเสอฟ่างไจ้จื้อจี่หวายหลี่ เสอเวินหน่วนโฮ่ว ซูสิ่งเลอ กั้วหลาย ฮุยฟู้เลอ ทาเตอเปิ่นซิ่ง เหย่าเลอทาเตอเอินเหรินอีโข่ว สื่อทาโซ่วเต้าเลอ จื้อมิ่งเตอซางไฮ่ หนงฟูหลินสื่อเฉียนซัว หว่อกายสื่อ หว่อเหลียนหมิ่นเอ้อเหริน อิงกายโซ่วเอ้อเป้า เจ้อกู้ซื่อซัวหมิง จี๋สื่อตุ้ยเอ้อเหรินเหรินจื้ออี้จิ้น ทาเมินเตอเสียเอ้อ เปิ่นซิ่งเหย่ซื่อปู๋ฮุ่ยก่ายเปี้ยนเตอ

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉