Law
大学生・専門学校生・社会人

เด็กชายมะม่วงโทรศัพท์ไปขอยืมเงินนายหมูหยอง 50,000 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการป่วยของนางทองดีมารดาในโรงพยาบาล โดยมีนางสาวทองขาวญาติที่มีอายุ25ปี อยู่ด้วยในขณะที่ติดต่อขอยืมเงิน นายหมูหยองตกลงให้ยืมแต่เด็กชายมะม่วงต้องหาผู้ค้ำประกันมาด้วยในวันรับเงินเมื่อถึงกำหนดนัดนางสาวทองขาวจึงไปกับเด็กชายมะม่วงเพื่อรับเงินและได้มีการทำหลักฐานการค้ำประกันลงลายมือชื่อนางสาวทองขาวถูกต้อง เมื่อได้รับเงินเด็กชายมะม่วงได้นำเงินทั้งหมดที่ไปชำระค่ารักษาพยาบาลต่อมาเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระในวันที่1 มิถุนายน 2564 เด็กชายมะม่วงไม่นำเงินมาชำระหนี้ นายหมูหยองได้ทราบเป็น2งวด งวดแรก 25,000 บาท ให้ชำระในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 งวดที่สอง25,000บาท ในวันที่1กรกฎาคม2564 และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างนั้น แต่เด็กชายมะม่วงก็ไม่นำเงินมาชำระหนี้ ทั้งสองงวด นายหมูหยองจึงเรียกให้นางสาวทองขาวชำระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยในฐานะผู้ค้ำประกัน ดังนี้นางสาวทองขาวผู้ค้ำประกันต้องรับผิดในหนี้จำนวนนี้หรือไม่และจะมีสิทธิไล่เบี้ยเงินจำนวนนี้คืนจากเด็กชายมะม่วงได้อย่างไร

วิชาค้ำประกัน

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉