Science
中学生

เหลือบางข้อที่ทำไม่ได้ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏

8 2 SUN 3 3 4 6 5 1.แรม 15 คำ คือหมายเลข 9 2.ขึ้น 15 ค่ำ คือหมายเลข . 3.ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา เดวงจันทร์มีลักษณะดิดกาทตั้งด29 (เดือนคัข) s ปี ดวงจันทร์มีลักษณะสวายtกมดว9 (เดียนเมฌ) วัน ในทิศ ดาะวันตากไปตะว 4.แสงอาทิตย์สะท้อนจากดวงจันทร์มายังโลกทำให้คนบนโลก เห็นส่วนสว่างได้ไม่เหมือนกันในแต่ละคืนโดยหันด้านสว่าง เข้าหาดวงอาทิตย์เสมอ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ข้าวขน ข้างแรม 5.ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก เปลี่ยนแปลงไปวันละ 6.ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ สว่างขึ้นในแต่ละคืนจนสว่างเต็มดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่าข้าวขีาย มีระยะเวลา องศา ประมาณ 15 วัน จะเห็นดวงจันทร์ในช่วง ข 16 2.ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ มืดลงในแต่ละคืนจนมืดสนิททั้งดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่า ข้าวแรม มีระยะเวลา ประมาณ 15 วัน จะเห็นดวงจันทร์ในช่วง 8.คนไทยแบ่งเดือนทางจันทรคติ (Luนnar month) ออกเป็น 30 วัน คือ 15 คว วัวเฮม 1 คก อวนแสม.15 ค ดยือให้วัาขึ้น 9.ตามปฏิทินจันทรคติถือให้วันพระ ได้แก่ วันดี (วั6เพื่อ) อัน6รม 2 คั และ.วั%6654.. d 4 อ% 10.ในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์ปรากฏเป็นเสี้ยวบาง แต่เราสามารถมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์ได้ เนื่องจากแสงอาทิตย์ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า แสงใสก (Earth shine)
16ารฐาน ว3.1 ม.3/3 สาระ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชื่อ-นามสกุล คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ชั้น เลขที่ 1.เมื่อดาวดวงหนึ่งได้รับอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากดาวอีกด่วงหนึ่ง ด้านที่อยู่ใกล้จะถูกดีึงดูดมากกว่าด้านที่อยู่ไกล ความ แตกต่างของแรงทั้งด้านจะทำให้เกิดความเครียดภายใน ถ้าเนื้อของดาวไม่แข็งแรงพออาจทำให้ดาวแตกได้ ถ้าเนื้อของดาวมี ความหยุ่นก็จะทำให้ดาวยืดออกเป็นทรงรี เราเรียกแรงภายในที่แนตกต่างนี้ว่า แรงสาด็ด (โda force) 2.วัตถุแต่ละชนิดที่มีมวลล้วนแล้วแต่มีแรงที่ดึงดูดเข้าหากัน ถ้าวัตถุมีมวลมาก แรงดึงดูดจะมีค่า มาก แรงดึงดูดก็จะมีค่า วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้แรงไทดัลบน โลกเพิ่มขึ้นหรือลดลงเสริม หากวัตถุอยู่ห่างกัน 3. ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุดแตกต่างกันมาก เรียกว่า ำเกิด (Gping. tide) 4.วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกัน ทำให้แรงไทดัลบนโลก เพิ่มขึ้นหรือลดลง ไม่เสคิมก์พส่งผลให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุดไม่แตกต่างกันมาก เรียกว่า..ข้าตกย (Cleap. tides) 5.พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง กลง 4 4 ภาพ ข ภาพ ก 5.1จากภาพ ก ตำแหน่งที่มีน้ำขึ้นสูงสุด คือ 5.2จากภาพ ก ตำแหน่งที่น้ำลงต่ำสุด คือ 5.8จากภาพ ข ตำแหน่งที่น้ำขึ้นน้อยที่สุด คือ 5.4จากภาพ ข ตำแหน่งที่น้ำลดลงน้อยที่สุด คือ 5.5วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ คือภาพ 5.6วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ คือภาพ 5.?เมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ อยู่ในตำแหน่งที่ทำมุม ดังภาพ อาทิตย์ส่งผลให้น้ำทะเลขึ้นหรือลงน้อยที่สุด เรียกว่า แรงดึงดูดของดวงจันทร์มากกว่าดวง าระ วิทยา คำชี้แจง
PromotionBanner

回答

疑問は解決しましたか?
News
Clear img 486x290
ノート共有アプリ「Clearnote」の便利な4つの機能
Siora photography hgfy1mzy y0 unsplash scaled
共通テストで使える数学公式のまとめ
Jeshoots com 436787 unsplash min 3 486x290
「二次関数の理解」を最大値まで完璧にするノート3選