Science
中学生

ช่วยหน่อยค่ะะ🤍🤍🤍💗💗

าที่ลำ 2. พิธ 1. โฟลเอ็ม 4. คอมพาเนียนเซลล์ 3. ไซเล็ม เนื้อเยื่อลำเลียงของพืชในข้อใดทำหน้าที่ลำเลียงอาหาร 32. 1. โฟลเอ็ม 2. พิธ 3. ไซเล็ม 4. คอมพาเนียนเซลล์ 33. เซลล์ใดเมื่อเจริญเต็มที่จะมีนิวเคลียสเป็นองค์ประกอบ 1. เวสเซล 2. คอมพาเนียนเซลล์ 3. เทรคีด 4. ซีฟเซลล์ 34. ข้อใดระบุทิศทางการลำเลียงนำและธาตุอาหารและการลำเลียงอาหารได้ถูกต้อง ตามลำดับ 1. น้ำและอาหารจะถูกลำเลียงจากรากไปยังใบ 2. น้ำและอาหารจะถูกลำเลียงจากใบไปยังราก 3. น้ำจะลำเลียงจากรากไปยังใบ และอาหารจะลำเลียงจากใบไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช 4. น้ำจะลำเลียงจากใบไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช และอาหารจะลำเลียงจากรากไปยังใบ 35. ข้อใดมีส่วนช่วยให้พืชดูดซึมน้ำจากดินได้มากขึ้น 1. ธาตุอาหารในดิน 2. จำนวนใบของพืช 3. ขนาดอนุภาคของดิน 4. ความสูงของลำต้น 36. ข้อใดไม่ใช่การเจริญเติบโตของพืช 1. การงอกของเมล็ด 2. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 3. การขยายขนาดของลำต้น 4. เนื้อเยื่อพืชเจริญเป็นเซลล์ขนราก นี้ 37. หากต้องการปรับปรุงโครงสร้างของดินควรใช้ปุ๋ยชนิดใด 1. ปุ๋ยเคมี 3. ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ 2. ปุ๋ยคอก 4. ปุ๋ยผสม 38. ข้อใดเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการทั้งหมด 1. K P N 2. Ca Mg S 3. S N P 4. S K N 39. ข้อใดเป็นธาตุอาหารรองที่พืชต้องการทั้งหมด 1. K P N 2. Ca Mg S 3. S N P 4. S K N แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม.1 71
40. พืช A มีใบแคระแกร็น ใบล่างเริ่มมีสีม่วง แสดงว่าพืช A น่าจะขาดธาตุอาหารชนิดใด 1. Ca 2. Mg 3. P 4. S 41. ในการขยายพันธุ์ต้นส้มที่ให้รสชาติหวาน 2 แปลง พบว่า แปลงที่ 1 ส้มมีรสชาติเปรี้ยว แปลงที่ 2 ส้มมีรสชาติหวาน วิธีที่ใช้ขยายพันธุ์ต้นส้มในแปลงที่ 1 และ 2 ข้อใดมีความเป็นไปได้มากที่สุด 1. เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง 2. ติดตา ตอนกิ่ง 3. ปักชำ เพาะเมล็ด 4. ติดตา ปักชำ 42. ข้อใดเป็นการแบ่งประเภทของดอกได้ถูกต้องที่สุด 1. ดอกสมบูรณ์เพศเป็นดอกครบส่วน 2. ผสมกับโพลาร์นิวเคลียสทั้งสองเซลล์ 3. ดอกครบส่วนเป็นดอกสมบูรณ์เพศด้วย 4. ดอกไม่สมบูรณ์เพศเป็นดอกครบส่วนเสมอ การปฏิสนธิซ้อนของพืชดอกเกิดขึ้นเมื่อสเปิร์มตัวที่ 1 และ 2 ไปผสมกับเซลล์ในข้อใด 1. เอนโดสเปิร์มและเซลล์ไข่ 2. ผสมกับเซลล์ไข่ทั้งสองเซลล์ 43. 3. เซลล์ไข่และโพลาร์นิวเคลียส 4. ผสมกับโพลาร์นิวเคลียสทั้งสองเซลล์ 44, ข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายเรณูของพืชดอก 1. สีสันของกลีบดอก 2. ตำแหน่งของรังไข่ 3. น้ำหวานและกลิ่นหอม 4. ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย 45. โครงสร้างพื้นฐานของเมล็ดข้อใดเกิดจากสเปิร์มไปผสมกับโพลาร์นิวเคลียส 1. เมล็ด 2. เอ็มบริโอ 3. เอนโดสเปิร์ม 4. เปลือกหุ้มเมล็ด 46. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเหมือนกับการตอนกิ่งอย่างไร 1. ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ 3. ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืช 2. ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 4. อุปกรณ์ที่ใช้ขยายพันธุ์พืช 72 แบบทดสอบท้ายเล่ม
ค จงเรียงลำดับขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นำต้นอ่อนไปเพาะลงในกระถาง นำเนื้อเยื่อมาเลี้ยงบนอาหารแข็งจนกระทั่งเจริญเป็นแคลลัส นำแคลลัสไปเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนพืช ตัดเนื้อเยื่อพืชจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช นือเยี ก. ข. ค. 1. ง ข ก ค 2. ข ง ค ก 3. ง ข ค ก 4. ก ง ข ค 48. ข้อใดคือความหมายของคำว่า แคลลัส 1. กลุ่มเซลล์ที่ยังไม่พัฒนา 2. เนื้อเยื่อของพืชที่พัฒนาแล้ว 3. เนื้อเยื่อที่ได้รับการตัดต่อยีน 4. กลุ่มเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนพืช 49. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพืช GMOS 1. มียีนจากสิ่งมีชีวิตอื่น 2. ผลผลิตที่ได้ไม่ขึ้นกับฤดูกาล 3. มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม 4. มีลักษณะไม่แตกต่างไปจากเดิม 50. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการดัดแปรพันธุกรรมของพืช 1. ชะลอการสุก 2. ทนต่อแมลงศัตรูพืช 3. ทนต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 4. เพิ่มความปลอดภัยต่อการบริโภค 2บฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม. 73

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?