Science
中学生

รับติวออนไลน์ ม.1 วิชาวิทย์นะค้าบ เพราะเราก็เรียนสายวิทย์งับ ใครสนใจทักไลน์มาได้นะค้าบ ชม.ละ 50฿ เองนะ
line:marchymelody

RYZE Coloured pencls อ 12 Black นา 085183 144000 S M W T F ตัวนำมีผีนที่ ดามีประจไฟฟ้า ่ ภาคตัดขวาง 0ATE -เ 2. ควดเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 3 x 10 ส่อิเล็กตรอน อิสระ เX10 อนภาคต่e ดข. เมต กาอิเล็กตรอน เกลื่อนที่ด้วยความเร้วเกื่อนลอย เฉกี่ย 0.28 x 10 เมตชต่อวิทดที่ 9งหาชระแส้ไฟฟ้าที่ไหลในเส้นกอด วิธีทา A= 9x 10 m V , 0.28A 10 หl6 l= 9 0 : 1.เX 10 ? 3. 29 โดยใช้เอกา ่ แสง 4 วินาที่ น้ำเท่ากับเท่าโด ตก 1 - Q 9) 28 ท เ410 อนุภาคโกน 1 เมร 2 - 19 t I - VEAท 1 : 0. 18 x 10 x 1.6 X 10 x 3 x {0 KเX1ง จาก I = แทน 49 600 1 0-28 X ว.1 A 3x -2 1 : 6.0เ9 x 10 x - X 10 x 10 X 10 10- 1 : 5,0เ9 A (-
ตวภาษาไทย รีสวรรณคดี วรรณคดีลัลา 0เสาอรส จนี้ กา5 ชมใฉม 0 ตร่ปราโมทย์ แลดงคาม รกเป็นขอความ 0 มิโรปรวาทั้ง แสดง อารมณ์ไม่พอใจ สัลลาชงคนิสัย แสดง วอดตมโศกเสรา อาลัยรัก 99 แนวชทรารเขี่ยน คดี - แนวทhง วรรณกรรม : รานเบี่ยนทุกชน์ด ข้อยแก้วนรือรองกรองก็โด้ ประโยชน์ นัฒนา สตญญา สั9คม และวัฒนธรรม วรรณคดีสโมสร กอตัง สมัน พระสมเด็จพระ45กุฎเกล้า เขอนัว (5.3) 5 ชนด กรีนิพนธ์ (โคลงันฟกmพศ์กลอน) - ละคาไทย (กลอนแปo) พิชาน (Soบแก้ว) 6 ละครพูด (5.6) กูชน์ผนธ์ ทละครเวที่ ความอริบายที่ไม่ใช่ตำรา (พงศาดาร) คณค่าmรด้านว55ณศัลป์ ห 0ารสรร การใช้โวนาร สื่อ, เป็น โรนาร อุปมา เปรียนเที่ยบ 3 อุปลักษณ์ เปรียญฯ อีกสิ่ สัญลักษณ์ : เชื่อมด้าฯ จุคตธิจฐาน 9าสังไม่มีื่ง ค) 6ทน บท มธรณ นา : ในมีกราเนมือนคน กล่าวเกิดความจริง สัทนจน เลี่ยนเสืยงธรวม ตาติ นาม นั้ย ใช้วสี่แบ่ง ลัก9ณ ปฏิมากย์ ใช้ดาที่มีดามตรุงข้าม เดิลน้านน้ก ย1กจิ่งขึ้น 62นจน กลาวน้อนเดินารั้ง เก่าเรื่อง) heollenฯ ริพจต์ บทบรบาย : บทเจา จา : พดโตต๑ บ อุปลา : ผลเปรีนบเพี่ยบ เทศนา ชี่แจง Rอน สาธก : ยกตัวอบาง ารพิจาร ณาคณค่าของวรรณคดี ในใน้นความสำคัญและเกิดคดามซาซั่ง ในวรรณคดี , 355ณ์กรรม ารเล่นค่า * เนื้อหา ว5ร ณศัลง์ แน)กัด สังคม ต่างสั้น ราวกัน ฟ้าดน * อูโน (ทาจินเสียง
รับติววิทย์ม.1 สายวิทย์คณิต สอบเข้าม.1
PromotionBanner

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉