Law
大学生・専門学校生・社会人

มีใครมีธงคำตอบหรือข้อเสนอเราไหมคะ 🥺ช่วยหน่อย

ข้อ ๓. จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาความทั้งระบบที่นักศึกษาได้ทำการศึกษามา ทั้งหมดทำให้นักศึกษามองเห็นภาพความชัดเจนของระบบการพิจารณาคดีความแพ่งและวิธีพิจารณาความ อาญา ในสิทธิหน้าที่ของคู่ความและอำนาจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อให้เกิดความ ยุติธรรมต่อคู่ความและสังคมนั้น นักศึกษาเห็นว่ามีบทบัญญัติของกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติของประธาน ศาลฎีกาใดที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้อขัดข้องในการอำนวยความยุติธรรมหรือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือต่อสังคม ให้นักศึกษานำเสนอประเด็นที่ยังมีปัญหาด้วยการเขียนความเป็นมาและสภาพปัญหาพร้อมกับ วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ความและสังคมมากขึ้น
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?