Choosen As Best Answer

18.
3x^2 +10x +4 = 6
3x^2 +10x -2 = 0
x = -10±√124 / 6
= -10±2√31 / 6
= -5±√31 / 3

19
互為倒數 => 相乘 = 1
(x -2)(2x +1) = 1
2x^2 -3x -3 = 0
x = 3±√33 / 4

Post A Comment
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開