Choosen As Best Answer

x = 1/2 ± 1/2 √7 => 1±√7 / 2 這邊應該沒問題吧!
2x = 1±√7
2x -1 = ±√7 兩邊平方
(2x -1)^2 = 7
繼續整理下去可以得到原方程式:2x^2 -2x -3 = 0
2(x^2 -x) -3 = 0
2(x - 1/2)^2 -3 -1/2 = 0
2(x - 1/2)^2 = 7/2
4(x - 1/2)^2 = 7 => a = 4、b = 1/2

110會考戰士🏆

謝謝🙏

Post A Comment
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開